Ús blochs en podcasts

NIJS


FNP Fryslan Ps 11 gerda de vries
15-03-2023

Stim hjoed op FNP'ers út De Fryske Marren

Hjoed, woansdei 15 maart, kin der stimd wurde foar de Provinsjale Steaten en it Wetterskip Fryslân. Fansels kin der ek stimd wurde op kandidaten út ús gemeente De Fryske Marren. ...

FNP Fryslan Kringloop k
25-02-2023

De Kuubskist hat goed spul foar elke beurs

Deistich krijt it Lemster Ecologisch Kringloopcentrum ‘De Kuubskist’ fan André en Alie Spoelstra wol in bus mei spul binnen út de hiele provinsje. Fan hânmakke kano’s en kasten oant kopkes, boeken en skilderijen. ...

FNP Fryslan Gerda de v
19-01-2023

FNP De Fryske Marren smyt de boustiennen op de grûn yn algemiene beskôgingen 2023

Woansdei 18 jannewaris wiene de Algemiene Beskôgingen yn de gemeenteried fan De Fryske Marren. De Algemiene Beskôgingen fine gewoanwei alle jierren plak yn ús gemeenteried. Hjirby wurde de plannen foar it kommende jier bepraat. It ...

FNP Fryslan Ste
18-01-2023

Eksperimint oer wenfyzje is slagge

Moandei lei wethâlder Chris van Hes de gemeenteried de ‘Startnotitie Woonvisie DFM’ foar yn in saneamd Konsulterend Petear. In eksperimint, in nije oanpak fan de grutte problemen fan dizze tiid. Foardat it kolleezje begjint mei in & ...

FNP Fryslan Keunstwurk drolshagen 40 jier
26-10-2022

Ferpleats keunstwurk Drolshagen nei Drolshagenplein

Yn de riedsgearkomste fan woansdei 26 oktober hat de FNP fraksje yn persoan fan Gerda de Vries it kolleezje fan B&W frege om it keunstwurk 'Stedenband Drolshagen 40 jaar' te ferpleatsen. Dit keunstwurk stiet op dit stuit binnen de hekken oan de a ...

FNP Fryslan Koalysje-akk
09-07-2022

FNP, CDA, PvdA en GroenLinks presintearje koälysje-akkoart 2022-2026

Fol betrouwen presintearje de fjouwer koälysjepartijen it koälysje-akkoart ‘Fûnemint foar moarn’ foar de perioade 2022–2026. Mei dit akkoart ferwachtsje de partijen in stevich fûnemint del te lizzen foar de kom ...

FNP Fryslan FNP tige tank
21-03-2022

Utslach gemeenteriedsferkiezings 2022 bekend

De útslach fan de gemeenteriedsferkiezings fan gemeente De Fryske Marren op 14, 15 en 16 maart is bekend. FNP De Fryske Marren is de grutste partij wurden mei grutte tank oan alle stimmers. ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDTsjin wynturbines op lân

Tsjin wynturbines op lân. De FNP bliuwt tsjin wynturbines op lân, ek as dy mar 15 meter heech binne. Dat hawwe de leden fan de FNP freed yn mearderheid bepaald op de algemiene ledegearkomste yn Wurdum.
2023 FNP Fryslân - Disclaimer