Ús blochs en podcasts

NIJS


FNP Fryslan Jan volbeda harich foto douwe bijlsma1
05-05-2020

Jan Volbeda sprekt by sobere Deadebetinking Harich

Juster om goed ketier foar achten jûns kamen ynwenners fan Harich út harren wenstee om mei te betinken. By de tsjerke stie Jan Volbeda klear om de 4 maaie-taspraak te hâlden. ...

FNP Fryslan Mantelsoarch
03-05-2020

Soargen oer druk op mantelsoargers yn koroanatiid

De FNP De Fryske Marren makket har soargen oer de druk dy’t de mantelsoargers ha yn dizze koroanatiid. Dêrom hat de FNP de folgjende fragen steld oan it kolleezje fan b&w yn De Fryske Marren. ...

FNP Fryslan Icon news
21-04-2020

Nijsbrief april 2020

De nijsbrief fan april stiet no op de webside. De ûnderwerpen dizze moanne binne it digitaal fergaderjen, camping Boskrâne Aldemardum, de grifformearde tsjerke op 'e Lemmer, it bedriuweterrein De Ekers 3 op 'e Jouwer en de RES. ...

FNP Fryslan 6856885
12-03-2020

Yn memoriam: Menno de Jong

It sil sa'n 4 jier lyn wêze dat we as FNP yn De Fryske Marren yn de kunde kommen binne mei Menno. Menno wie, tegearre mei syn maat Wybren Landman, op in jûn 'Gast fan de rie'. ...

FNP Fryslan Balk dubbelstraat
28-02-2020

Nije bestimming foar garaazje oan de Dubbelstrjitte yn Balk

De ried is der
wiis mei dat der apparteminten komme sille yn it sintrum fan Balk. In moaie
ynfolling foar in moai en prominint plak. Mar de ried wol ek dat der opnij nei
de plannen sjoen wurdt. Dat die bliken yn de riedsgearkomste fan woansd ...

FNP Fryslan Nijsbrief
23-01-2020

Nijsbrief jannewaris

De nijsbrief fan jannewaris stiet no op de webside. De ûnderwerpen dizze moanne binne sinnegreiden yn 'e Jouwer en Broek, it jeugdketenbelied en de RES. ...

FNP Fryslan 5g
21-01-2020

Maatskiplik debat en ûnôfhinklik ûndersyk nedich oer 5G

Yn de gemeenteriedsgearkomste fan 22 jannewaris 2020 sil de FNP in moasje yntsjinje wêryn it Kolleezje fersocht wurdt om lanlik oan te trunen op in breed maatskiplik debat en in ûnôfhinklik wittenskiplik ûndersyk oer de gefolg ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDTsjin wynturbines op lân

Tsjin wynturbines op lân. De FNP bliuwt tsjin wynturbines op lân, ek as dy mar 15 meter heech binne. Dat hawwe de leden fan de FNP freed yn mearderheid bepaald op de algemiene ledegearkomste yn Wurdum.
2020 FNP Fryslân - Disclaimer