Ús blochs en podcasts

NIJS


FNP Fryslan Bolletylt foto rivm h schreuder1
07-07-2021

Beantwurding B&W op fragen FNP DFM oer bolleteelt

De fraksje fan de FNP hat in reaksje krigen fanút it kolleezje fan B&W op de fragen dy't steld wienen oer de (ferkenner by de) bolleteelt yn Gaasterlân. ...

FNP Fryslan Bolletylt foto rivm h schreuder2
15-06-2021

Fragen FNP DFM oer ferkenner bolleteelt

It brûken fan gewas-beskermingsmiddels rûnom doarp en stêd yn De Fryske Marren; hjiroer ha ynwenners noed en soarch foar har sûnens en lânskip. ...

FNP Fryslan Omkromtedejouwer
06-06-2021

FNP De Fryske Marren: “Sil it paad Omkromte no einliks iepen gean foar kuierders”?

De FNP fynt dat it no tiid wurdt dat de Omkromte wer frij tagonklik wurdt. Ek de kommisje Beswier en Berop fan de provinsje hat konkludearre dat de Omkromte iepenbier is. Derom stelt de fraksje fragen oan it Kolleezje fan B&W. De fraksje freget i ...

FNP Fryslan 022
25-03-2021

FNP DFM lit har ynformearje oer tydlike (hier)wentebou

In delegaasje fan FNP de Fryske Marren hat yn ús buorgemeente it Hearrenfean op moandei 22 maart in koroanafeilige wurkbesite brocht oan it bedriuw Kleine Woningen. ...

FNP Fryslan Lemmer emmakade foto rens hooyenga
10-03-2021

FNP wol bedriuwen romte jaan

Yn de riedsgearkomste fan 3 maart hat de FNP tegearre mei de VVD in moasje yntsjinne om ek yn 2021 romhertich om te gean mei de plannen fan de rekreaasje-ûndernimmers en de detailhannel. ...

FNP Fryslan Azc 2
08-03-2021

Ferlinging fergunning AZC Balk mei 2 jier

It COA hat in fersyk by de gemeente dellein om de fergunning fan it AZC yn Balk mei twa jier te ferlingen. It kolleezje stelde de ried foar om earst it draachflak te hifkjen foar it iepenhâlden fan it AZC yn Balk. De FNP fraksje hat op dizze fr ...

FNP Fryslan Girl516341 19201
01-03-2021

FNP: Trochpakke mei akwatermy yn Fryslân!

De FNP Steatefraksje stelt skriftlike fragen oer de ûntwikkeling fan akwatermy en is fan betinken dat it goed wêze soe as der in pilot komt wêryn’t nei ferskillende situaasjes sjoen wurdt. Ut ferskate stúdzjes hat blike ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDTsjin wynturbines op lân

Tsjin wynturbines op lân. De FNP bliuwt tsjin wynturbines op lân, ek as dy mar 15 meter heech binne. Dat hawwe de leden fan de FNP freed yn mearderheid bepaald op de algemiene ledegearkomste yn Wurdum.
2021 FNP Fryslân - Disclaimer