Ús blochs en podcasts

NIJS


FNP Fryslan 20210121 20 33 16jochum meester jochummeester-instagramfotos en videos
21-01-2021

De ried eksperimintearret mei partisipaasje

Yn de gemeenteried fan 20 jannewaris wie de ynwenners- en oerheidspartisipaasje oan de oarder. It plan is dat B&W, amtners, ynwenners en ried it kommende heal jier mei elkoar in pear eksperiminten oangeane. Oan de hân fan dy konkrete û ...

FNP Fryslan 20210108 07 00 49window1
08-01-2021

FNP DFM wiis mei nij beliedsramt Sinnefjilden

Woansdei 6 jannewaris 2020 hat de gemeenteried fan De Fryske Marren it nije beliedsramt Sinnefjilden fêststeld. Mei dit ramt wurde der dúdlikere kaders jûn oan it pleatsen fan sinnepanielen yn de gemeente. De FNP is ynnommen mei it ...

FNP Fryslan 20210108 06 55 40window1
07-01-2021

Foarse krityk op b&w nei rekkenkeamerûndersyk

It rekkenkeamerûndersyk nei de rol fan it kolleezje oangeande de kontrakten mei de ûndernimmer fan swimbad Nij Sudersé, op ’e Lemmer, wie foar de FNP-fraksje oanlieding om yn de rie fan 6 jannewaris foarse krityk te uterjen. ...

FNP Fryslan Sanwinning keard dus de flage &uacu
23-12-2020

Sânwinning terjochte keard, FNP út de skroeven

FNP De Fryske Marren is út de skroeven mei de útspraak fan de Raad van State; der giet in streek troch de sânwinning yn de Iselmar! ...

FNP Fryslan Polle
06-12-2020

Oan de Pôlle/Seedyk op 'e Lemmer komt gjin supermerk

Sûnt der gjin bedriuwsaktiviteiten mear binne is De Pôlle op ‘e Lemmer oan it ferpauperjen. De gemeente hat dêrom ûndersykje litten oft dêr neist wentebou in supermerk komme kin. B&W konkludearje op basis fan d ...

FNP Fryslan Joure de toren van de hobbe van baerdt tsjerke
02-12-2020

Sinteklaas dielt kadootsjes út yn gemeente De Fryske Marren

It wie in frjemd gesicht doe't Sinteklaas troch de Midstrjitte op 'e Jouwer rûn. Hy hie in griene bodywaarmer oan mei op 'e rêch pontifikaal de letters CDA. En Pyt? Pyt rûn dêrneist, mar hy hie in blauwe trui oan. Ek hy hie le ...

FNP Fryslan 20201121 12 38 51ibabs
21-11-2020

FNP stimt tsjin 30 meter hege reklamemêst by McDonalds

Yn de riedsgearkomste fan woansdei 18 novimber l.l. hat in Kolleezjeútstel oangeande in tritich meter hege mêst by McDonalds net in riedsmearderheid krigen. De FNP wie fan it earste momint ôf tsjin op dit plan. In mêst fan sa ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDTsjin wynturbines op lân

Tsjin wynturbines op lân. De FNP bliuwt tsjin wynturbines op lân, ek as dy mar 15 meter heech binne. Dat hawwe de leden fan de FNP freed yn mearderheid bepaald op de algemiene ledegearkomste yn Wurdum.
2021 FNP Fryslân - Disclaimer