It bestjoer fan FNP ôfdieling De Fryske Marren

Sjoch hjirûnder foar mear ynformaasje oer ús bestjoer:

It bestjoer is te berikken fia:

E-mail: dfm.bestjoerfnp.frl

Briefpost: p/a Streek 122, 8464 NH Sint Jânsgea 

 

foarsitter: Wouter Wouda, de Jouwer

skriuwer: Jan Hylkema, de Jouwer

ponghâlder: Jan Westra, Sint Nyk

bestjoerslid: Egbert de Jong, Sint Nyk

 2019 FNP Fryslân - Disclaimer