Bûsboekje FNP De Fryske Marren

Meastentiids twa kear yn 'e moanne hawwe wy fraksjegearkomste, foar mear ynformaasje lês dan fierder:

Oersjoch fan kommisje- en riedsgearkomsten

Foar in oersjoch fan rieds- en kommisjegearkomsten, sjoch op: www.defryskemarren.nl/gemeenteraad

 

Fraksjegearkomsten FNP

Op de folgjende mominten stean ús standert fraksjegearkomsten ynpland:

 

- op de moandei yn de wike foarôfgeand oan de wike wêryn de kommisjegearkomsten binne
- op de moandei foarôfgeand oan de dei fan de Riedsgearkomste

 

Us fraksjegearkomsten fine plak op moandeis op it gemeentehûs op 'e Jouwer. Ynwenners/organisaasjes dy't ynsprekke wolle, kinne delkomme om fragen/stânpunten oan ús ta te ljochtsjen. Wy gean net wiidweidich mei jim yn diskusje mar nimme jo ynformaasje mei yn ús beslútfoarming. Graach jo komst foarôf by ús fraksje trochjaan fia tillefoan of e-mail (dfmfnp.frl), it kin sa wêze dat wy op in oare lokaasje of in oar momint gearkomme dus fandêr dat wy graach yn it foar witte as jo delkomme wolle.

 2021 FNP Fryslân - Disclaimer