Riedsfraksje FNP De Fryske Marren

De FNP fraksje fan de gemeente De Fryske Marren is mei 7 fan de 31 riedsleden de op ien nei grutste fraksje. Jan Volbeda is de fraksjefoarsitter. Hjirûnder binne kontaktgegevens fan de riedsleden te finen. De hiele fraksje is op ien e-mailadres te berikken: dfm@fnp.frl, fia Whatsapp op 06-2805 3995 (klik op it nûmer om fuortdaliks te appen) of per briefpost:
FNP fraksje De Fryske Marren, p/a Streek 122, 8464NH Sint Jânsgea.

 

Us riedsleden

2018-2022

Jan Volbeda
 
 
    Jan Volbeda (fraksjefoarsitter)
Wenplak: Aldegea
Tillefoan: 0514 - 60 37 97
E-Post: jan.volbeda@fnp.frl
Twitter: twitter.com/JanVolbeda
 
Gerda de Vries
 
 
    Gerda de Vries-Suierveld
Wenplak: De Jouwer
Tillefoan: 0513 - 41 66 14
E-Post: gerda.de.vries@fnp.frl
Twitter: twitter.com/GerdaDeVriesFNP
 
Chris van Hes
 
 
    Chris van Hes
Wenplak: De Jouwer
Tillefoan: -
E-Post: chris.van.hes@fnp.frl
Twitter: twitter.com/ChrisvHes
 
Jeltsje Piersma
 
 
    Jeltsje Piersma
Wenplak: Nijemardum
Tillefoan: 0514 - 59 36 32
E-Post: jeltsje.piersma@fnp.frl
Twitter: twitter.com/JeltsjePiersma
 
Jochum Meester
 
 
    Jochum Meester
Wenplak: Sint Jânsgea
Tillefoan: 06 - 28 05 39 95
E-Post: jochum.meester@fnp.frl
Twitter: twitter.com/JochumMeester
Facebook: facebook.com/JochumMeester
Instagram: instagram.com/JochumMeester
 
Remboud van Iddekinge
 
 
    Remboud van Iddekinge
Wenplak: De Lemmer
Tillefoan: -
E-Post: remboud.van.iddekinge@fnp.frl
Twitter: twitter.com/remboudvI
 
Janke de Vries
 
 
    Janke de Vries
Wenplak: Dunegea
E-Post: janke.de.vries@fnp.frl
 


2022 FNP Fryslân - Disclaimer