Riedsfraksje FNP De Fryske Marren
De FNP fraksje fan de gemeente De Fryske Marren is mei 7 fan de 31 riedsleden de op ien nei grutste fraksje. Jan Volbeda is de fraksjefoarsitter. Hjirûnder binne kontaktgegevens fan de riedsleden te finen. De hiele fraksje is op ien e-mailadres te berikken: dfm@fnp.frl, fia Whatsapp op 06-2805 3995 (klik op it nûmer om fuortdaliks te appen) of per briefpost: FNP fraksje De Fryske Marren, p/a Streek 122, 8464NH Sint Jânsgea.

De riedsleden
Hjirûnder in list fan ús riedsleden:
 
Jan Volbeda (fraksjefoarsitter)
Jan Volbeda 
Wenplak: Aldegea
Tillefoan: 0514 - 60 37 97
Kommisje: Romte
E-Post: jan.volbeda@fnp.frl
Twitter: twitter.com/JanVolbeda  
 
 
 Gerda de Vries-Suierveld
Gerda de Vries 
Wenplak: De Jouwer
Tillefoan: 0513 - 41 66 14
Kommisje: Bestjoer
E-Post: gerda.de.vries@fnp.frl
Twitter: twitter.com/GerdaDeVriesFNP  
 

Chris van Hes
Chris van Hes 
Wenplak: De Jouwer
Tillefoan:
Kommisje: Romte
E-Post: chris.van.hes@fnp.frl
Twitter: twitter.com/ChrisvHes  
  

Jeltsje Piersma
Jeltsje Piersma 
Wenplak: Nijemardum
Tillefoan: 0514 - 59 36 32
Kommisje: Mienskipssaken
E-Post: jeltsje.piersma@fnp.frl
Twitter: twitter.com/JeltsjePiersma
  

Jochum Meester
Jochum MeesterWenplak: Sint Jânsgea
Tillefoan: 06 - 28 05 39 95
Kommisje: Mienskipssaken
E-Post: jochum.meester@fnp.frl  
Twitter: twitter.com/JochumMeester
Facebook: facebook.com/JochumMeester


Remboud van Iddekinge
Remboud van Iddekinge 
Wenplak: De Lemmer
Kommisje: Bestjoer
E-Post: remboud.van.iddekinge@fnp.frl  
Twitter: twitter.com/remboudvI 
 


Janke de Vries
Janke de Vries 
Wenplak: Dunegea
Kommisje: Romte
E-Post: janke.de.vries@fnp.frl
 
 


2021 FNP Fryslân - Disclaimer