Skaadfraksje FNP De Fryske Marren
Us skaadfraksje wurdt foarme troch in tal fan ús leden, dy't belangstelling hawwe foar wat konkreet yn 'e ried oan 'e oarder komt en regelmjittich by ús fraksjegearkomsten oanwêzich binne om dizze saken te bepraten. Dizze minsken stean gruttendiels ek op ús ferkiezingslist. Ek bestjoersleden skowe wolris by ús fraksjegearkomsten oan. De fraksje wurdt stipe troch ús fraksjemeiwurker dy't ûnder oaren de ferslagen fan de fraksjegearkomsten skriuwt. Wolle jo ek oanskowe? Lit it witte oan ús fraksje fia: dfm@fnp.frl


2022 FNP Fryslân - Disclaimer