Us wethâlders oant 'e mei de riedsgearkomsten fan 20 febrewaris 2019 wienen Durk Durksz en Durk Stoker.

2022 FNP Fryslân - Disclaimer