NIJS


FNP Fryslan Ps 11 gerda de vries
15-03-2023

Stim hjoed op FNP'ers út De Fryske Marren

Hjoed, woansdei 15 maart, kin der stimd wurde foar de Provinsjale Steaten en it Wetterskip Fryslân. Fansels kin der ek stimd wurde op kandidaten út ús gemeente De Fryske Marren. ...

FNP Fryslan Kringloop k
25-02-2023

De Kuubskist hat goed spul foar elke beurs

Deistich krijt it Lemster Ecologisch Kringloopcentrum ‘De Kuubskist’ fan André en Alie Spoelstra wol in bus mei spul binnen út de hiele provinsje. Fan hânmakke kano’s en kasten oant kopkes, boeken en skilderijen. ...

FNP Fryslan Gerda de v
19-01-2023

FNP De Fryske Marren smyt de boustiennen op de grûn yn algemiene beskôgingen 2023

Woansdei 18 jannewaris wiene de Algemiene Beskôgingen yn de gemeenteried fan De Fryske Marren. De Algemiene Beskôgingen fine gewoanwei alle jierren plak yn ús gemeenteried. Hjirby wurde de plannen foar it kommende jier bepraat. It ...

FNP Fryslan Ste
18-01-2023

Eksperimint oer wenfyzje is slagge

Moandei lei wethâlder Chris van Hes de gemeenteried de ‘Startnotitie Woonvisie DFM’ foar yn in saneamd Konsulterend Petear. In eksperimint, in nije oanpak fan de grutte problemen fan dizze tiid. Foardat it kolleezje begjint mei in & ...

FNP Fryslan Keunstwurk drolshagen 40 jier
26-10-2022

Ferpleats keunstwurk Drolshagen nei Drolshagenplein

Yn de riedsgearkomste fan woansdei 26 oktober hat de FNP fraksje yn persoan fan Gerda de Vries it kolleezje fan B&W frege om it keunstwurk 'Stedenband Drolshagen 40 jaar' te ferpleatsen. Dit keunstwurk stiet op dit stuit binnen de hekken oan de a ...

FNP Fryslan Koalysje-akk
09-07-2022

FNP, CDA, PvdA en GroenLinks presintearje koälysje-akkoart 2022-2026

Fol betrouwen presintearje de fjouwer koälysjepartijen it koälysje-akkoart ‘Fûnemint foar moarn’ foar de perioade 2022–2026. Mei dit akkoart ferwachtsje de partijen in stevich fûnemint del te lizzen foar de kom ...

FNP Fryslan FNP tige tank
21-03-2022

Utslach gemeenteriedsferkiezings 2022 bekend

De útslach fan de gemeenteriedsferkiezings fan gemeente De Fryske Marren op 14, 15 en 16 maart is bekend. FNP De Fryske Marren is de grutste partij wurden mei grutte tank oan alle stimmers. ...

FNP Fryslan FNP dfm ferkiezingsboekje
09-03-2022

FNP DFM ferkiezingsboekje

Om sjen te litten wêr't FNP De Fryske Marren foar stiet, ha wy in ferkiezingsboekje útbrocht dy't mei de hûs-oan-hûs kranten yn jo brievebus komt, en oars kinne jo 'm hjirûnder asnoch ynsjen! ...

FNP Fryslan Vaarhuispuntnl1
08-02-2022

FNP De Fryske Marren mei "Vaarhuis" de gemeente troch

De kommende wiken besiket de Fryske Nasjonale Partij yn de gemeente DFM har kiezers ûnder oare mei in farjende wente. ...

FNP Fryslan Foarkant program frysk
06-02-2022

Programma FNP De Fryske Marren

Us ferkiezingsprogram is op ús webside te lêzen. ...

FNP Fryslan FNP algemien kultuer 3
02-02-2022

Frysk krijt dochs in rol yn it Keunst- en Kultuerplan

Alle partijen toanden har tefreden oer it nije Keunst- en Kultuerplan yn It Petear fan 20 desimber. De sektor is goed belutsen bij it opstellen fan it plan, it plan sit goed yn elkoar en der giet mear jild nei keunst- en kultuer. Dêr binne se n ...

FNP Fryslan Offalbelied foto fan gemeente dfm
18-01-2022

FNP krijt de ried mei oer oanpak ôffalskieding

Yn de Fryske Marren wurdt fierstentefolle werbrûkbere grûnstof yn de grize konteners smiten. Tink oan grien ôffal, papier, glês, boumateriaal. Dat is net duorsum, it is sonde en it is djoer. It kolleezje hat dan ek it doel om ...

FNP Fryslan Ledegearkomste program en list
06-12-2021

Gerda de Vries wer listlûker FNP De Fryske Marren

De FNP yn De Fryske Marren hat Gerda de Vries-Suierveld as listlûker keazen. ...

FNP Fryslan De stuit de jouwer
05-11-2021

It Brûsplak komt der, mar wêr en hoe?

Yn de riedsgearkomste fan 27 oktober hat de FNP, mei út namme fan hast alle oare fraksjes it ûnderwerp “It Brûsplak op de Jouwer”, fan de wurklist helle. Dat wie noch net ree foar beslútfoarming. De Ried koe net ...

FNP Fryslan 20211108 21 59 35FNP-wenjen yn Fryslân folder
11-10-2021

FNP komt mei oanfalsplan wenjen!

Wenjen yn Fryslân, in serieus probleem. ...

FNP Fryslan Kij yn de jakoezie lyts
30-09-2021

FNP DFM siket alternativen foar ierdgas

Wat is der straks op it plattelân mooglik as alternatyf foar ierdgas? Grutte stêden kinne mooglik oer nei geotermy en grutte doarpen kinne mooglik aquatermy brûke, dat beide fia netwurken. Mar lytse doarpen en buorskippen binne op d ...

FNP Fryslan Spuitvrije zones
29-09-2021

FNP DFM fynt plannen foar spuitfrije zones in moai begjin

B&W hat yn in parseberjocht witte litten dat se regels foar gewasbeskermingsmiddels en spuitfrije zones ynstelle wolle. Dat sil dien wurde middels in paraplubestimmingsplan, sa’n plan is in oanfulling op besteande bestimmingsplannen. De reg ...

FNP Fryslan Bolletylt foto rivm h schreuder1
07-07-2021

Beantwurding B&W op fragen FNP DFM oer bolleteelt

De fraksje fan de FNP hat in reaksje krigen fanút it kolleezje fan B&W op de fragen dy't steld wienen oer de (ferkenner by de) bolleteelt yn Gaasterlân. ...

FNP Fryslan Bolletylt foto rivm h schreuder2
15-06-2021

Fragen FNP DFM oer ferkenner bolleteelt

It brûken fan gewas-beskermingsmiddels rûnom doarp en stêd yn De Fryske Marren; hjiroer ha ynwenners noed en soarch foar har sûnens en lânskip. ...

FNP Fryslan Omkromtedejouwer
06-06-2021

FNP De Fryske Marren: “Sil it paad Omkromte no einliks iepen gean foar kuierders”?

De FNP fynt dat it no tiid wurdt dat de Omkromte wer frij tagonklik wurdt. Ek de kommisje Beswier en Berop fan de provinsje hat konkludearre dat de Omkromte iepenbier is. Derom stelt de fraksje fragen oan it Kolleezje fan B&W. De fraksje freget i ...

10-03-2021

FNP wol bedriuwen romte jaan

Yn de riedsgearkomste fan 3 maart hat de FNP tegearre mei de VVD in moasje yntsjinne om ek yn 2021 romhertich om te gean mei de plannen fan de rekreaasje-ûndernimmers en de detailhannel. ...

08-03-2021

Ferlinging fergunning AZC Balk mei 2 jier

It COA hat in fersyk by de gemeente dellein om de fergunning fan it AZC yn Balk mei twa jier te ferlingen. It kolleezje stelde de ried foar om earst it draachflak te hifkjen foar it iepenhâlden fan it AZC yn Balk. De FNP fraksje hat op dizze fr ...

01-03-2021

FNP: Trochpakke mei akwatermy yn Fryslân!

De FNP Steatefraksje stelt skriftlike fragen oer de ûntwikkeling fan akwatermy en is fan betinken dat it goed wêze soe as der in pilot komt wêryn’t nei ferskillende situaasjes sjoen wurdt. Ut ferskate stúdzjes hat blike ...

21-01-2021

De ried eksperimintearret mei partisipaasje

Yn de gemeenteried fan 20 jannewaris wie de ynwenners- en oerheidspartisipaasje oan de oarder. It plan is dat B&W, amtners, ynwenners en ried it kommende heal jier mei elkoar in pear eksperiminten oangeane. Oan de hân fan dy konkrete û ...

08-01-2021

FNP DFM wiis mei nij beliedsramt Sinnefjilden

Woansdei 6 jannewaris 2020 hat de gemeenteried fan De Fryske Marren it nije beliedsramt Sinnefjilden fêststeld. Mei dit ramt wurde der dúdlikere kaders jûn oan it pleatsen fan sinnepanielen yn de gemeente. De FNP is ynnommen mei it ...

07-01-2021

Foarse krityk op b&w nei rekkenkeamerûndersyk

It rekkenkeamerûndersyk nei de rol fan it kolleezje oangeande de kontrakten mei de ûndernimmer fan swimbad Nij Sudersé, op ’e Lemmer, wie foar de FNP-fraksje oanlieding om yn de rie fan 6 jannewaris foarse krityk te uterjen. ...

23-12-2020

Sânwinning terjochte keard, FNP út de skroeven

FNP De Fryske Marren is út de skroeven mei de útspraak fan de Raad van State; der giet in streek troch de sânwinning yn de Iselmar! ...

06-12-2020

Oan de Pôlle/Seedyk op 'e Lemmer komt gjin supermerk

Sûnt der gjin bedriuwsaktiviteiten mear binne is De Pôlle op ‘e Lemmer oan it ferpauperjen. De gemeente hat dêrom ûndersykje litten oft dêr neist wentebou in supermerk komme kin. B&W konkludearje op basis fan d ...

02-12-2020

Sinteklaas dielt kadootsjes út yn gemeente De Fryske Marren

It wie in frjemd gesicht doe't Sinteklaas troch de Midstrjitte op 'e Jouwer rûn. Hy hie in griene bodywaarmer oan mei op 'e rêch pontifikaal de letters CDA. En Pyt? Pyt rûn dêrneist, mar hy hie in blauwe trui oan. Ek hy hie le ...

21-11-2020

FNP stimt tsjin 30 meter hege reklamemêst by McDonalds

Yn de riedsgearkomste fan woansdei 18 novimber l.l. hat in Kolleezjeútstel oangeande in tritich meter hege mêst by McDonalds net in riedsmearderheid krigen. De FNP wie fan it earste momint ôf tsjin op dit plan. In mêst fan sa ...

14-11-2020

It paad wie iepenbier, is iepenbier en bliuwt iepenbier

De FNP hat yn de riedsgearkomste fan 28 oktober foar iepenbierheid fan it paad achter de Omkromte/Koaileane pleite. De histoaryske wearde en de mooglikheid it paad te brûken as kuierpaad, dat is foar de FNP wichtiger as it persoanlik belang fan ...

03-11-2020

In sigaar út eigen doaze

Covid19, Corona, wy hawwe der allegearre mei te krijen, yn de persoanlike sfear, op it wurk en yn ‘e hûs. Dy ellinde diskriminearret net, elkenien hat der al lêst fan, of kriget der noch mei te meitsjen. ...

11-09-2020

FNP tsjin lúkse fakânsjefilla’s oan de Sleattemer Mar

De FNP fraksje yn De Fryske Marren sil woansdei 16 septimber oankommend tsjin it riedsfoarstel ‘Vaststellen bestemmingsplan Balk – recreatiewoningen Lutsmond Noord’ stimme. ...

27-08-2020

Fragen FNP oer brief Fryske gemeenten oangeande sinneparken

Skriftlike fragen nei oanlieding fan it parseberjocht en it brief oer it net iens wêzen fan de Fryske gemeenten mei it Provinsjale belied oangeande sinneparken op lânbougrûn. ...

20-07-2020

Nijsbrief july 2020

De nijsbrief fan july stiet no op de webside. De ûnderwerpen dizze moanne binne Krisisnota, de Moasje bestridingmsmiddels en it sluten fan de skoalle yn Terkaple. ...

19-07-2020

Ek de skoalle yn Terkaple slút

Nei 112 jier ûnderwiis ferdwynt per 1 augustus oansteande de skoalle út Terkaple. Hoewol de skoalle formeel net slút (mar trochgiet op de lokaasje yn Terherne), fielt de FNP mei it doarp mei. Lykas op guon oare doarpen yn ú ...

18-07-2020

Soargen oer de maatskiplike ûnrêst bolletylt

Al sûnt jierren, al yn de gemeente Gaasterlân-Sleat, makket de FNP har soargen oer it brûken fan bestridingsmiddels yn de lânbou en foaral de bolletylt. Mei regelmaat lôget de maatskiplike ûnrêst wer op dy&rs ...

05-07-2020

Kolleezje, wachtsje efkes!

Yn de riedsgearkomste fan 01-07-2020 stie in tige wichtich ûnderwerp op de wurklist: de krisisnota. Dizze krisisnota is ûntstean om’t de Ried graach ynsjoch hawwe wol op de finansjele gefolgen fan de Koroana-krisis. ...

15-06-2020

Antwurden op FNP-fragen Stevenshoek Langwar

Koartlyn ha wy as FNP-fraksje fragen steld oan it kolleezje oer de Stevenshoek yn Langwar. Hjirûnder de antwurden dy't wy ûntfongen hawwe. ...

11-06-2020

Moasje tsjin dramatyske werferdieling gemeentefûns unanym oannommen

Woansdei 10 juny hat de FNP fraksje in moasje yn de ried fan gemeente De Fryske Marren yntsjinne tsjin de foarnommen werferdieling fan it gemeentefûns. De moasje is troch alle partijen mei yntsjinne en dus unanym oannommen. ...

27-05-2020

Fragen FNP oer appartemintenkompleks Stevenshoek Langwar

De FNP-fraksje fan De Fryske Marren hat fragen steld oan it kolleezje oer it sintrum fan Langwar. ...

05-05-2020

Jan Volbeda sprekt by sobere Deadebetinking Harich

Juster om goed ketier foar achten jûns kamen ynwenners fan Harich út harren wenstee om mei te betinken. By de tsjerke stie Jan Volbeda klear om de 4 maaie-taspraak te hâlden. ...

03-05-2020

Soargen oer druk op mantelsoargers yn koroanatiid

De FNP De Fryske Marren makket har soargen oer de druk dy’t de mantelsoargers ha yn dizze koroanatiid. Dêrom hat de FNP de folgjende fragen steld oan it kolleezje fan b&w yn De Fryske Marren. ...

21-04-2020

Nijsbrief april 2020

De nijsbrief fan april stiet no op de webside. De ûnderwerpen dizze moanne binne it digitaal fergaderjen, camping Boskrâne Aldemardum, de grifformearde tsjerke op 'e Lemmer, it bedriuweterrein De Ekers 3 op 'e Jouwer en de RES. ...

12-03-2020

Yn memoriam: Menno de Jong

It sil sa'n 4 jier lyn wêze dat we as FNP yn De Fryske Marren yn de kunde kommen binne mei Menno. Menno wie, tegearre mei syn maat Wybren Landman, op in jûn 'Gast fan de rie'. ...

28-02-2020

Nije bestimming foar garaazje oan de Dubbelstrjitte yn Balk

De ried is der
wiis mei dat der apparteminten komme sille yn it sintrum fan Balk. In moaie
ynfolling foar in moai en prominint plak. Mar de ried wol ek dat der opnij nei
de plannen sjoen wurdt. Dat die bliken yn de riedsgearkomste fan woansd ...

23-01-2020

Nijsbrief jannewaris

De nijsbrief fan jannewaris stiet no op de webside. De ûnderwerpen dizze moanne binne sinnegreiden yn 'e Jouwer en Broek, it jeugdketenbelied en de RES. ...

21-01-2020

Maatskiplik debat en ûnôfhinklik ûndersyk nedich oer 5G

Yn de gemeenteriedsgearkomste fan 22 jannewaris 2020 sil de FNP in moasje yntsjinje wêryn it Kolleezje fersocht wurdt om lanlik oan te trunen op in breed maatskiplik debat en in ûnôfhinklik wittenskiplik ûndersyk oer de gefolg ...

22-11-2019

Utnûging temajûn enerzjy

Freed 13 desimber
De Treemter yn Balk
19.30 oere ...

17-11-2019

Nijsbrief novimber

De nijsbrief fan novimber stiet no op de webside. De ûnderwerpen dizze moanne binne de liening foar Sybrandy's, de begrutting 2020, de ikeprosessierûp en de ferhierdersheffing. ...

16-10-2019

FNP is kritysk oer liening foar Sybrandy’s

Woansdeitejûn 16 oktober wie der foar de gemeenteried fan De Fryske Marren in ekstra riedsgearkomste belein. Oanlieding dêrta wie it foarnimmen fan it Kolleezje fan Boargemaster & Wethâlders om €450.000 te lienen oan û ...

09-10-2019

Nijsbrief septimber

Yn de nijsbrief fan dizze moanne komme oan bod de RES, de begrutting fan 2020, it behear fan bûtensportakkommodaasjes, de ferbou fan it gemeentehûs en it nije ôffal beliedsplan. ...

27-03-2019

Fragen oer Lemsterstrân oan kolleezje B&W De Fryske Marren

De gemeente Lemsterlân hat eartiids mei de eigner fan it paviljoen/swimbad, op it strân fan De Lemmer, ôfspraken makke oer it skjinhâlden fan it strân. ...

07-03-2019

No’t it stof wat delslein is

Woansdei 20 febrewaris 2019, yn in ekstra ‘debat en beslút’ is dúdlik wurden dat de breuk tusken de FNP en CDA/VVD definityf is. De yntsjinne moasje fan wantrouwen tsjin de beide FNP wethâlders is oannaam troch in mear ...

16-02-2019

Makket lústerje nei ynwenners de FNP ûnbetrouber?

No't yn De Fryske Marren de fraksjes fan CDA en VVD it betrouwen opsein ha yn de FNP-fraksje, is dit foar ús in reden om hjir in reaksje op te jaan. ...

06-02-2019

FNP De Fryske Marren stimt tsjin sânwinning yn Iselmar

De FNP sil tsjin de sânwinning yn de Iselmar stimme yn de ried fan 13 febrewaris. De konklúzje fan de FNP-fraksje is: by twivel net ynhelje. De fraksje wol boppedat rjocht dwaan oan har útgongspunt om noed te stean foar natuer en ...

02-11-2018

Ald Jouster foardroegen as nije FNP wethâlder

Mei grutskens dielt de FNP hjoed mei dat de hear Durk Stoker harren nije kandidaat wethâlder wurden is. De FNP wie op syk nei in nije wethâlderskandidaat omdat in pear wike lyn ien fan ús wethâlders, Johannes van der Pal, oan ...

08-10-2018

Johannes van der Pal hâldt op as wethâlder fan gemeente De Fryske Marren

Hjoed, moandei 8 oktober, makke Johannes van der Pal bekend op te hâlden as wethâlder fan gemeente De Fryske Marren. Van der Pal set dêrmei in punt efter in karrière fan 16,5 jier as wethâlder. ...

02-08-2018

FNP DFM priisfraach ynfolling oksel fan 'e Jouwer

Yn maart dit jier hat de FNP fan de Fryske Marren in priisfraach betocht oer
de takomstige ynfolling fan it âlde A7 trajekt en it oangrinzend lân wat der
leit. ...

01-08-2018

It beliedskader Sinnefjilden

Der is in soad oer sein en wy ha der lang oer praten, mar yn de lêste ried foar de fakânsje (11 july) ha wy dit beliedskader fêststeld. De FNP is der bliid mei, want it is in praktysk hânfet en de gemeente jout sels stjoer oan ...

01-08-2018

‘Mear fûgels troch kij weidzje te litten en sûnder ferplichte ynjeksje’

In ultra koarte gearfetting fan it LC debat ‘Takomst fan de Greide’ lêstendeis yn Ljouwert. De direkte oanlieding foar dit debat wie it ynterview yn de Ljouwerter mei ûndersiker Egbert van der Velde. Dat makke noch al wat los. ...

18-01-2018

FNP Fryske Marren giet troch mei deselfde ploech

De FNP yn De Fryske Marren giet mei deselfde riedsploech de ferkiezings yn. "It is goed sa’t it is, der is gjin reden wat te feroarjen’’, seit foarsitter Wouter Wouda. ...

17-01-2018

Inisjatyfútstel FNP: fûgelfreonlike maatregels yn de Fryske Marren

De FNP-fraksje De Fryske Marren tsjinnet in Inisjatyfútstel stêdsfûgels yn, earst foar behanneling yn de kommisje Romte fan 17 jannewaris en letter yn de ried. De fraksje wol mei dit inisjatyf berikke dat der foar saneamde st&ecir ...

24-12-2017

Noflike Krystdagen en in sûn en lokkich 2018

It bestjoer, fraksje, skaadfraksje en wethâlders fan FNP De Fryske Marren winskje jo noflike Krystdagen en in sûn en lokkich 2018 ta! ...

28-11-2017

Besite fuotbalferiening Renado yn Sint Nyk

Freed 24 novimber is de FNP fraksje op besite west by fuotbalferiening Renado yn Sint Nyk. Dizze fuotbalklup bestiet kommend jier 80 jier, in fuotbalklup mei histoarje. ...

06-11-2017

FNP seit: ophâlde mei gemyske bestridingsmiddels

De Provinsje moat it goede foarbyld jaan en ophâlde mei it gebrûk fan omstriden gemyske bestridingsmiddels lykas glyfosaat (RoundUp). Dat stelt de provinsjale fraksje fan de FNP yn mûnlinge fragen oan Deputearre Steaten. ...

08-07-2017

FNP DFM kiest foar lytse projekten by Kadernota 2017

Yn Bakhuzen it opwurdearjen fan de Hollewei / Gaastwei en yn Balk in kuierstrook lâns it Tsjamkedykje om de ferkearsfeiligens foar de eigen ynwenners en toeristen te fergrutsjen. ...

24-03-2017

Fragen oan Kolleezje oer prestaasje-ôfspraken foar wenningen jongerein

Yn de ôfrûne perioade binne sinjalen by de FNP-fraksje binnen kaam dat jongeren dreech in betelbere hierwenning krije kinne, foaral yn de gruttere kearnen fan ús gemeente. ...

19-02-2017

Fragen oan it kolleezje oer nijbou stâlen en weinloads oan de Delbuursterwei yn Sondel

Der hat it ien en oar te dwaan west oer de bou en fergunning-oanfraach fan nije (hinne)stâlen yn Sondel. ...

15-02-2017

Iepen fraksjejûn FNP yn Eastersee: 20 febrewaris

Op moandeitejûn 20 febrewaris hâldt de FNP-fraksje in iepen fraksjejûn yn it kafee Tjeukemeer yn Eastersee. ...

16-10-2019 - FNP is kritysk oer liening foar Sybrandy’s Lês mear >>
09-10-2019 - Nijsbrief septimber Lês mear >>
27-03-2019 - Fragen oer Lemsterstrân oan kolleezje B&W De Fryske Marren Lês mear >>
07-03-2019 - No’t it stof wat delslein is Lês mear >>
16-02-2019 - Makket lústerje nei ynwenners de FNP ûnbetrouber? Lês mear >>
06-02-2019 - FNP De Fryske Marren stimt tsjin sânwinning yn Iselmar Lês mear >>
02-11-2018 - Ald Jouster foardroegen as nije FNP wethâlder Lês mear >>
08-10-2018 - Johannes van der Pal hâldt op as wethâlder fan gemeente De Fryske Marren Lês mear >>
02-08-2018 - FNP DFM priisfraach ynfolling oksel fan 'e Jouwer Lês mear >>
01-08-2018 - It beliedskader Sinnefjilden Lês mear >>
01-08-2018 - ‘Mear fûgels troch kij weidzje te litten en sûnder ferplichte ynjeksje’ Lês mear >>
18-01-2018 - FNP Fryske Marren giet troch mei deselfde ploech Lês mear >>
17-01-2018 - Inisjatyfútstel FNP: fûgelfreonlike maatregels yn de Fryske Marren Lês mear >>
24-12-2017 - Noflike Krystdagen en in sûn en lokkich 2018 Lês mear >>
28-11-2017 - Besite fuotbalferiening Renado yn Sint Nyk Lês mear >>
06-11-2017 - FNP seit: ophâlde mei gemyske bestridingsmiddels Lês mear >>
08-07-2017 - FNP DFM kiest foar lytse projekten by Kadernota 2017 Lês mear >>
24-03-2017 - Fragen oan Kolleezje oer prestaasje-ôfspraken foar wenningen jongerein Lês mear >>
19-02-2017 - Fragen oan it kolleezje oer nijbou stâlen en weinloads oan de Delbuursterwei yn Sondel Lês mear >>
15-02-2017 - Iepen fraksjejûn FNP yn Eastersee: 20 febrewaris Lês mear >>
13-02-2017 - Feilige fytsoerstekken N359 Gaasterlân Lês mear >>
21-01-2017 - Ynstjoerd stik LC: "it Frysk - klear mei it stinnen" Lês mear >>
12-10-2016 - Ljochthinder fan wynmûneparken yn de Noardeastpolder Lês mear >>
11-03-2016 - FNP De Fryske Marren stelt fragen oer ljocht wynmûnen Noard-Eastpolder Lês mear >>
27-05-2015 - FNP kiest foar opromjen Campus Wyldemerk Lês mear >>
12-03-2015 - FNP: Fakûnderwiis Moadefakskoalle Bakhuzen fertsjinnet stipe Lês mear >>
20-01-2015 - Iepening obs It Swannestee Langwar Lês mear >>
21-11-2014 - FNP wol gjin ûndersyk nei oanbou gemeentehûs yn park Heremastate Lês mear >>
29-10-2014 - FNP komt mei amendemint foar keunstsinnige foarming en naaiskoalle Lês mear >>
25-10-2014 - FNP'er Hendrik Boonstra nimt ôfskie fan de ried Lês mear >>
25-10-2014 - FNP foar in rommere iepening fan doarpshûzen Lês mear >>
24-10-2014 - Stimferklearing oangeande it Frysk yn gemeentlike kommunikaasje Lês mear >>
25-09-2014 - Stevenshoek yn Langwar Lês mear >>
08-07-2014 - In gearfetting fan de ried fan 25 juny Lês mear >>
10-06-2014 - FNP bliid mei ferbod op gebrûk fan Metam Natrium by de leeljeteelt Lês mear >>
25-05-2014 - Kolleezjeprogram 2014-2018 presintearre Lês mear >>
07-01-2014 - Koalysje akkoard 2014-2018: 'In dynamyske en fitale mienskip' Lês mear >>
17-11-2013 - Tige tank foar jo stim! Lês mear >>
17-11-2013 - FNP bliid mei súkses gemeenteriedsferkiezings Lês mear >>
08-11-2013 - Politisy Plysje FNP: Minder Den Haach Mear Fryslân! #mdhmf Lês mear >>
07-11-2013 - De nije gemeente troch! Lês mear >>
03-11-2013 - FNP De Fryske Marren heist it seil yn Terherne Lês mear >>
29-10-2013 - Samsom: 'FNP grutte konkurrint foar Haachske partijen' Lês mear >>
16-10-2013 - Rie moat har soms dochs bemoeie mei lantearnepeallen Lês mear >>
27-09-2013 - De Fryske Marren skalygasfrij Lês mear >>
24-09-2013 - In oplossing foar bagger Sminkefeart (ynstjoerd stik LC) Lês mear >>
26-07-2013 - Kar KNSB foar Icedôme klap yn it gesicht fan Fryslân Lês mear >>
27-06-2013 - Wrakselje mei Broek Súd Lês mear >>
05-03-2013 - Olrik Bouma keazen as sekretaris-generaal EFAy Brussel! Lês mear >>
17-02-2013 - It 'oanbestedingssirkus' liedt ta moderne Brede Skoalle Lês mear >>
18-01-2013 - FNP/GB: nije, brede fisy op rekreaasje en toerisme nedich Lês mear >>
06-01-2013 - Hendrik Boonstra wint Sulveren Fyts by miljeuprizen FNP Lês mear >>
05-01-2013 - Ultsje Hosper kandidaat foar foarsitterskip FNP Lês mear >>
05-01-2013 - 'Mear foech en middels foar Fryslân!' Lês mear >>
28-12-2012 - Auke Bijlsma fan Terherne op 'e nij Steatelid foar FNP Lês mear >>
04-12-2012 - FNP: grutte soarch oer risiko's nije 380 kV heechspanningslieding Lês mear >>
03-12-2012 - Kampanje foar de Fryske taal as wrâlderfgoed Lês mear >>
26-11-2012 - Feestlike sfear op drokke Ledegearkomste FNP Lês mear >>
23-11-2012 - Opinystik Friesch Deiblêd: 'De perfekt opskaalde oerheid' Lês mear >>
22-11-2012 - Súdwest-Fryslân: foarsitter Gerbrandy wurdt boargemaster Achtkarspelen Lês mear >>
08-11-2012 - FNP/GB omtrint sjenswize struktuerfisy Fryslân Windstreek 2012: 'landmark' of 'folly'? Lês mear >>
03-11-2012 - Feestlike Algemiene Ledegearkomste 23 novimber Lês mear >>
24-10-2012 - Súksesfolle FNP kaderjûn lytse skoallen Lês mear >>
21-10-2012 - FAKATUERE trainee EFA-buro Brussel Lês mear >>
28-09-2012 - De skep yn de grûn foar Brede Skoalle De Jouwer Lês mear >>
24-06-2012 - Twifels oan arguminten Wetterskip by slûs Terherne Lês mear >>
22-06-2012 - Krityske fragen oangeande mienskiplike Kadernota Lês mear >>
31-05-2012 - FNP sjocht nije mooglikheden tunnel Hollandiastrjitte en ferbettering rûnwei Lemmer (N359) Lês mear >>
30-05-2012 - Chris van Hes: Trije talen yn it ûnderwiis: takomst troch taalferskaat Lês mear >>
22-05-2012 - Algemiene Ledegearkomste (ALG) FNP is op 1 juny yn hotel Duhoux, Wurdum Lês mear >>
08-05-2012 - Krijt ús nije gemeente wol de goede namme? Lês mear >>
30-03-2012 - FNP-Skarsterlân komt mei eigen riedsútstel aktualisaasje Frysk Taalbelied Lês mear >>
29-03-2012 - FNP wol jild mfc yn Sint Jânsgea hâlde Lês mear >>
19-01-2012 - FNP fiert 50-jierrich jubileum mei grut feest (fotoferslach) Lês mear >>
04-11-2011 - Tiden feroarje! Lês mear >>
31-10-2011 - Us man yn Brussel Lês mear >>
30-10-2011 - Nacht fan de Nacht 2011 rûnom it Nannewiid Lês mear >>
30-10-2011 - Gosse Bootsma, fraksjefoarsitter GB Lemsterland, ferstoarn Lês mear >>
27-10-2011 - Sjouke Kuindersma, lid FNP-Skarsterlân, ferstoarn Lês mear >>
14-10-2011 - Fúzjedatum definityf, ôfspraken proseduere Haskerdiken-Nijbrêge Lês mear >>
18-09-2011 - Demokrasy yn ferfal? Lês mear >>
19-04-2011 - Olrik Bouma nimt it stokje fan Jan Hettinga oer Lês mear >>
05-03-2011 - Annigje Toering: ‘Grutsk op Fryslân en de FNP' Lês mear >>
27-02-2011 - PS2011: Chris van Hes, plak 21 op de FNP list Lês mear >>
25-02-2011 - PS2011: De ynbring út Skarsterlân op de provinsjale FNP list Lês mear >>
24-02-2011 - FNP aksje mega-wynmûnen mei Zeppelin op 100m heech Lês mear >>
13-12-2010 - FNPj: FNP jongerein mei jeugd Wymbrits nei Rie fan Steat Lês mear >>
29-07-2010 - Ballonfeesten De Jouwer, 2010 Lês mear >>
28-07-2010 - Boerebrulloft en Hurddraven Joure, 2010 Lês mear >>
02-07-2010 - Chris van Hes: Ferklearring fan ôfstân Lês mear >>
16-06-2010 - "Fryslân is de moaiste provinsje" Lês mear >>
24-04-2010 - Iepening kiosk Nannewiid Lês mear >>
03-06-2007 - FNP-er Hendrik ten Hoeve op 'e nij foar 4 jier keazen yn de Earste Keamer Lês mear >>
27-12-2006 - FNP: Alle skoallen kinne flot in gemeentelike bydrage krije foar de nije Fryske lesmethoade! Lês mear >>
16-09-2006 - Ut de Nijsbrief fan september 2006: Smellingerlân út Omrin stapt,..... Lês mear >>
14-05-2006 - Janke de Vries - EFA 1981-2006 Lês mear >>
11-05-2006 - It EFA lied Lês mear >>
11-04-2006 - Grutte ferbrâningsoven De Wierde past net yn de FNP-fisy fan minder groei en mear kwaliteit Lês mear >>
01-01-2000 - TEST headers Lês mear >>
2023 FNP Fryslân - Disclaimer