05-05-2020 - Jan Volbeda sprekt by sobere Deadebetinking Harich
Juster om goed ketier foar achten jûns kamen ynwenners fan Harich út harren wenstee om mei te betinken. By de tsjerke stie Jan Volbeda klear om de 4 maaie-taspraak te hâlden.

03-05-2020 - Soargen oer druk op mantelsoargers yn koroanatiid
De FNP De Fryske Marren makket har soargen oer de druk dy’t de mantelsoargers ha yn dizze koroanatiid. Dêrom hat de FNP de folgjende fragen steld oan it kolleezje fan b&w yn De Fryske Marren.

21-04-2020 - Nijsbrief april 2020
De nijsbrief fan april stiet no op de webside. De ûnderwerpen dizze moanne binne it digitaal fergaderjen, camping Boskrâne Aldemardum, de grifformearde tsjerke op 'e Lemmer, it bedriuweterrein De Ekers 3 op 'e Jouwer en de RES.

12-03-2020 - Yn memoriam: Menno de Jong
It sil sa'n 4 jier lyn wêze dat we as FNP yn De Fryske Marren yn de kunde kommen binne mei Menno. Menno wie, tegearre mei syn maat Wybren Landman, op in jûn 'Gast fan de rie'.

28-02-2020 - Nije bestimming foar garaazje oan de Dubbelstrjitte yn Balk
De ried is der
wiis mei dat der apparteminten komme sille yn it sintrum fan Balk. In moaie
ynfolling foar in moai en prominint plak. Mar de ried wol ek dat der opnij nei
de plannen sjoen wurdt. Dat die bliken yn de riedsgearkomste fan woansdei 26
febrewaris.

23-01-2020 - Nijsbrief jannewaris
De nijsbrief fan jannewaris stiet no op de webside. De ûnderwerpen dizze moanne binne sinnegreiden yn 'e Jouwer en Broek, it jeugdketenbelied en de RES.

21-01-2020 - Maatskiplik debat en ûnôfhinklik ûndersyk nedich oer 5G
Yn de gemeenteriedsgearkomste fan 22 jannewaris 2020 sil de FNP in moasje yntsjinje wêryn it Kolleezje fersocht wurdt om lanlik oan te trunen op in breed maatskiplik debat en in ûnôfhinklik wittenskiplik ûndersyk oer de gefolgen fan 5G.

22-11-2019 - Utnûging temajûn enerzjy
Freed 13 desimber
De Treemter yn Balk
19.30 oere

17-11-2019 - Nijsbrief novimber
De nijsbrief fan novimber stiet no op de webside. De ûnderwerpen dizze moanne binne de liening foar Sybrandy's, de begrutting 2020, de ikeprosessierûp en de ferhierdersheffing.

16-10-2019 - FNP is kritysk oer liening foar Sybrandy’s
Woansdeitejûn 16 oktober wie der foar de gemeenteried fan De Fryske Marren in ekstra riedsgearkomste belein. Oanlieding dêrta wie it foarnimmen fan it Kolleezje fan Boargemaster & Wethâlders om €450.000 te lienen oan ûndernimmer Jaarsma, om dêrmei it boarterspark Sybrandy’s oer te nimmen.

09-10-2019 - Nijsbrief septimber
Yn de nijsbrief fan dizze moanne komme oan bod de RES, de begrutting fan 2020, it behear fan bûtensportakkommodaasjes, de ferbou fan it gemeentehûs en it nije ôffal beliedsplan.

27-03-2019 - Fragen oer Lemsterstrân oan kolleezje B&W De Fryske Marren
De gemeente Lemsterlân hat eartiids mei de eigner fan it paviljoen/swimbad, op it strân fan De Lemmer, ôfspraken makke oer it skjinhâlden fan it strân.

07-03-2019 - No’t it stof wat delslein is
Woansdei 20 febrewaris 2019, yn in ekstra ‘debat en beslút’ is dúdlik wurden dat de breuk tusken de FNP en CDA/VVD definityf is. De yntsjinne moasje fan wantrouwen tsjin de beide FNP wethâlders is oannaam troch in mearderheid fan de ried. De wethâlders hawwe dêrnei fuort har ûntslach yntsjinne.

16-02-2019 - Makket lústerje nei ynwenners de FNP ûnbetrouber?
No't yn De Fryske Marren de fraksjes fan CDA en VVD it betrouwen opsein ha yn de FNP-fraksje, is dit foar ús in reden om hjir in reaksje op te jaan.

06-02-2019 - FNP De Fryske Marren stimt tsjin sânwinning yn Iselmar
De FNP sil tsjin de sânwinning yn de Iselmar stimme yn de ried fan 13 febrewaris. De konklúzje fan de FNP-fraksje is: by twivel net ynhelje. De fraksje wol boppedat rjocht dwaan oan har útgongspunt om noed te stean foar natuer en lânskip en lústerje nei de stim fan in grut part fan ús ynwenners.

Argyf
2020 FNP Fryslân - Disclaimer