11-09-2020 - FNP tsjin lúkse fakânsjefilla’s oan de Sleattemer Mar
De FNP fraksje yn De Fryske Marren sil woansdei 16 septimber oankommend tsjin it riedsfoarstel ‘Vaststellen bestemmingsplan Balk – recreatiewoningen Lutsmond Noord’ stimme.

27-08-2020 - Fragen FNP oer brief Fryske gemeenten oangeande sinneparken
Skriftlike fragen nei oanlieding fan it parseberjocht en it brief oer it net iens wêzen fan de Fryske gemeenten mei it Provinsjale belied oangeande sinneparken op lânbougrûn.

20-07-2020 - Nijsbrief july 2020
De nijsbrief fan july stiet no op de webside. De ûnderwerpen dizze moanne binne Krisisnota, de Moasje bestridingmsmiddels en it sluten fan de skoalle yn Terkaple.

19-07-2020 - Ek de skoalle yn Terkaple slút
Nei 112 jier ûnderwiis ferdwynt per 1 augustus oansteande de skoalle út Terkaple. Hoewol de skoalle formeel net slút (mar trochgiet op de lokaasje yn Terherne), fielt de FNP mei it doarp mei. Lykas op guon oare doarpen yn ús gemeente komt mei it ferdwinen fan de skoalle de leefberens mei ûnder de druk te stean; skande.

18-07-2020 - Soargen oer de maatskiplike ûnrêst bolletylt
Al sûnt jierren, al yn de gemeente Gaasterlân-Sleat, makket de FNP har soargen oer it brûken fan bestridingsmiddels yn de lânbou en foaral de bolletylt. Mei regelmaat lôget de maatskiplike ûnrêst wer op dy’t it spuitsjen mei bestridingsmiddels opropt yn foaral Gaasterlân.

05-07-2020 - Kolleezje, wachtsje efkes!
Yn de riedsgearkomste fan 01-07-2020 stie in tige wichtich ûnderwerp op de wurklist: de krisisnota. Dizze krisisnota is ûntstean om’t de Ried graach ynsjoch hawwe wol op de finansjele gefolgen fan de Koroana-krisis.

15-06-2020 - Antwurden op FNP-fragen Stevenshoek Langwar
Koartlyn ha wy as FNP-fraksje fragen steld oan it kolleezje oer de Stevenshoek yn Langwar. Hjirûnder de antwurden dy't wy ûntfongen hawwe.

11-06-2020 - Moasje tsjin dramatyske werferdieling gemeentefûns unanym oannommen
Woansdei 10 juny hat de FNP fraksje in moasje yn de ried fan gemeente De Fryske Marren yntsjinne tsjin de foarnommen werferdieling fan it gemeentefûns. De moasje is troch alle partijen mei yntsjinne en dus unanym oannommen.

27-05-2020 - Fragen FNP oer appartemintenkompleks Stevenshoek Langwar
De FNP-fraksje fan De Fryske Marren hat fragen steld oan it kolleezje oer it sintrum fan Langwar.

05-05-2020 - Jan Volbeda sprekt by sobere Deadebetinking Harich
Juster om goed ketier foar achten jûns kamen ynwenners fan Harich út harren wenstee om mei te betinken. By de tsjerke stie Jan Volbeda klear om de 4 maaie-taspraak te hâlden.

03-05-2020 - Soargen oer druk op mantelsoargers yn koroanatiid
De FNP De Fryske Marren makket har soargen oer de druk dy’t de mantelsoargers ha yn dizze koroanatiid. Dêrom hat de FNP de folgjende fragen steld oan it kolleezje fan b&w yn De Fryske Marren.

21-04-2020 - Nijsbrief april 2020
De nijsbrief fan april stiet no op de webside. De ûnderwerpen dizze moanne binne it digitaal fergaderjen, camping Boskrâne Aldemardum, de grifformearde tsjerke op 'e Lemmer, it bedriuweterrein De Ekers 3 op 'e Jouwer en de RES.

12-03-2020 - Yn memoriam: Menno de Jong
It sil sa'n 4 jier lyn wêze dat we as FNP yn De Fryske Marren yn de kunde kommen binne mei Menno. Menno wie, tegearre mei syn maat Wybren Landman, op in jûn 'Gast fan de rie'.

28-02-2020 - Nije bestimming foar garaazje oan de Dubbelstrjitte yn Balk
De ried is der
wiis mei dat der apparteminten komme sille yn it sintrum fan Balk. In moaie
ynfolling foar in moai en prominint plak. Mar de ried wol ek dat der opnij nei
de plannen sjoen wurdt. Dat die bliken yn de riedsgearkomste fan woansdei 26
febrewaris.

23-01-2020 - Nijsbrief jannewaris
De nijsbrief fan jannewaris stiet no op de webside. De ûnderwerpen dizze moanne binne sinnegreiden yn 'e Jouwer en Broek, it jeugdketenbelied en de RES.

Argyf
2020 FNP Fryslân - Disclaimer