NIJS

Tag: Buorkje yn Fryslan


FNP Fryslan Kij yn de jakoezie lyts
30-09-2021

FNP DFM siket alternativen foar ierdgas

Wat is der straks op it plattelân mooglik as alternatyf foar ierdgas? Grutte stêden kinne mooglik oer nei geotermy en grutte doarpen kinne mooglik aquatermy brûke, dat beide fia netwurken. Mar lytse doarpen en buorskippen binne op d ...

FNP Fryslan Spuitvrije zones
29-09-2021

FNP DFM fynt plannen foar spuitfrije zones in moai begjin

B&W hat yn in parseberjocht witte litten dat se regels foar gewasbeskermingsmiddels en spuitfrije zones ynstelle wolle. Dat sil dien wurde middels in paraplubestimmingsplan, sa’n plan is in oanfulling op besteande bestimmingsplannen. De reg ...

FNP Fryslan Bolletylt foto rivm h schreuder1
07-07-2021

Beantwurding B&W op fragen FNP DFM oer bolleteelt

De fraksje fan de FNP hat in reaksje krigen fanút it kolleezje fan B&W op de fragen dy't steld wienen oer de (ferkenner by de) bolleteelt yn Gaasterlân. ...

FNP Fryslan Bolletylt foto rivm h schreuder2
15-06-2021

Fragen FNP DFM oer ferkenner bolleteelt

It brûken fan gewas-beskermingsmiddels rûnom doarp en stêd yn De Fryske Marren; hjiroer ha ynwenners noed en soarch foar har sûnens en lânskip. ...

FNP Fryslan Bolletylt foto rivm h schreuder
18-07-2020

Soargen oer de maatskiplike ûnrêst bolletylt

Al sûnt jierren, al yn de gemeente Gaasterlân-Sleat, makket de FNP har soargen oer it brûken fan bestridingsmiddels yn de lânbou en foaral de bolletylt. Mei regelmaat lôget de maatskiplike ûnrêst wer op dy&rs ...

FNP Fryslan Lc debat takomst fan e greide
01-08-2018

‘Mear fûgels troch kij weidzje te litten en sûnder ferplichte ynjeksje’

In ultra koarte gearfetting fan it LC debat ‘Takomst fan de Greide’ lêstendeis yn Ljouwert. De direkte oanlieding foar dit debat wie it ynterview yn de Ljouwerter mei ûndersiker Egbert van der Velde. Dat makke noch al wat los. ...

2022 FNP Fryslân - Disclaimer