NIJS

Tag: Enerzjy en duorsumens


FNP Fryslan Kij yn de jakoezie lyts
30-09-2021

FNP DFM siket alternativen foar ierdgas

Wat is der straks op it plattelân mooglik as alternatyf foar ierdgas? Grutte stêden kinne mooglik oer nei geotermy en grutte doarpen kinne mooglik aquatermy brûke, dat beide fia netwurken. Mar lytse doarpen en buorskippen binne op d ...

FNP Fryslan Girl516341 19201
01-03-2021

FNP: Trochpakke mei akwatermy yn Fryslân!

De FNP Steatefraksje stelt skriftlike fragen oer de ûntwikkeling fan akwatermy en is fan betinken dat it goed wêze soe as der in pilot komt wêryn’t nei ferskillende situaasjes sjoen wurdt. Ut ferskate stúdzjes hat blike ...

FNP Fryslan 20210108 07 00 49window1
08-01-2021

FNP DFM wiis mei nij beliedsramt Sinnefjilden

Woansdei 6 jannewaris 2020 hat de gemeenteried fan De Fryske Marren it nije beliedsramt Sinnefjilden fêststeld. Mei dit ramt wurde der dúdlikere kaders jûn oan it pleatsen fan sinnepanielen yn de gemeente. De FNP is ynnommen mei it ...

FNP Fryslan Beliedskader sinnefjilden
01-08-2018

It beliedskader Sinnefjilden

Der is in soad oer sein en wy ha der lang oer praten, mar yn de lêste ried foar de fakânsje (11 july) ha wy dit beliedskader fêststeld. De FNP is der bliid mei, want it is in praktysk hânfet en de gemeente jout sels stjoer oan ...

2021 FNP Fryslân - Disclaimer