NIJS

Tag: Faklju


FNP Fryslan Img 20230627 190204 538
27-06-2023

Wat is der bard mei de wentebou nei de ferkiezings 2022? FNP DFM jout in oersjoch

Yn de kampanje fan de ferkiezings fan 2022 hat de FNP harren mei klam ynset foar de wentebou yn de Fryske Marren. Mei de gjalp “Wenje wêr’t wy wenje wolle” en it lansearjen fan it “Oanfalsplan Wenjen” hat de FNP F ...

FNP Fryslan Gerda de v
19-01-2023

FNP De Fryske Marren smyt de boustiennen op de grûn yn algemiene beskôgingen 2023

Woansdei 18 jannewaris wiene de Algemiene Beskôgingen yn de gemeenteried fan De Fryske Marren. De Algemiene Beskôgingen fine gewoanwei alle jierren plak yn ús gemeenteried. Hjirby wurde de plannen foar it kommende jier bepraat. It ...

FNP Fryslan Ste
18-01-2023

Eksperimint oer wenfyzje is slagge

Moandei lei wethâlder Chris van Hes de gemeenteried de ‘Startnotitie Woonvisie DFM’ foar yn in saneamd Konsulterend Petear. In eksperimint, in nije oanpak fan de grutte problemen fan dizze tiid. Foardat it kolleezje begjint mei in & ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer