NIJS

Tag: Natuer en lanskip


FNP Fryslan Spuitvrije zones
29-09-2021

FNP DFM fynt plannen foar spuitfrije zones in moai begjin

B&W hat yn in parseberjocht witte litten dat se regels foar gewasbeskermingsmiddels en spuitfrije zones ynstelle wolle. Dat sil dien wurde middels in paraplubestimmingsplan, sa’n plan is in oanfulling op besteande bestimmingsplannen. De reg ...

FNP Fryslan Bolletylt foto rivm h schreuder1
07-07-2021

Beantwurding B&W op fragen FNP DFM oer bolleteelt

De fraksje fan de FNP hat in reaksje krigen fanút it kolleezje fan B&W op de fragen dy't steld wienen oer de (ferkenner by de) bolleteelt yn Gaasterlân. ...

FNP Fryslan Bolletylt foto rivm h schreuder2
15-06-2021

Fragen FNP DFM oer ferkenner bolleteelt

It brûken fan gewas-beskermingsmiddels rûnom doarp en stêd yn De Fryske Marren; hjiroer ha ynwenners noed en soarch foar har sûnens en lânskip. ...

FNP Fryslan Omkromtedejouwer
06-06-2021

FNP De Fryske Marren: “Sil it paad Omkromte no einliks iepen gean foar kuierders”?

De FNP fynt dat it no tiid wurdt dat de Omkromte wer frij tagonklik wurdt. Ek de kommisje Beswier en Berop fan de provinsje hat konkludearre dat de Omkromte iepenbier is. Derom stelt de fraksje fragen oan it Kolleezje fan B&W. De fraksje freget i ...

FNP Fryslan Omkromte
14-11-2020

It paad wie iepenbier, is iepenbier en bliuwt iepenbier

De FNP hat yn de riedsgearkomste fan 28 oktober foar iepenbierheid fan it paad achter de Omkromte/Koaileane pleite. De histoaryske wearde en de mooglikheid it paad te brûken as kuierpaad, dat is foar de FNP wichtiger as it persoanlik belang fan ...

FNP Fryslan Planlokaasje balk lutsmond
11-09-2020

FNP tsjin lúkse fakânsjefilla’s oan de Sleattemer Mar

De FNP fraksje yn De Fryske Marren sil woansdei 16 septimber oankommend tsjin it riedsfoarstel ‘Vaststellen bestemmingsplan Balk – recreatiewoningen Lutsmond Noord’ stimme. ...

FNP Fryslan
16-10-2019

FNP is kritysk oer liening foar Sybrandy’s

Woansdeitejûn 16 oktober wie der foar de gemeenteried fan De Fryske Marren in ekstra riedsgearkomste belein. Oanlieding dêrta wie it foarnimmen fan it Kolleezje fan Boargemaster & Wethâlders om €450.000 te lienen oan û ...

FNP Fryslan Janvolbedazandwinning
16-02-2019

Makket lústerje nei ynwenners de FNP ûnbetrouber?

No't yn De Fryske Marren de fraksjes fan CDA en VVD it betrouwen opsein ha yn de FNP-fraksje, is dit foar ús in reden om hjir in reaksje op te jaan. ...

FNP Fryslan Kustw500
06-02-2019

FNP De Fryske Marren stimt tsjin sânwinning yn Iselmar

De FNP sil tsjin de sânwinning yn de Iselmar stimme yn de ried fan 13 febrewaris. De konklúzje fan de FNP-fraksje is: by twivel net ynhelje. De fraksje wol boppedat rjocht dwaan oan har útgongspunt om noed te stean foar natuer en ...

FNP Fryslan Okseljoure
02-08-2018

FNP DFM priisfraach ynfolling oksel fan 'e Jouwer

Yn maart dit jier hat de FNP fan de Fryske Marren in priisfraach betocht oer
de takomstige ynfolling fan it âlde A7 trajekt en it oangrinzend lân wat der
leit. ...

2022 FNP Fryslân - Disclaimer