NIJS

Tag: Polityk Bestjoer


FNP Fryslan Ps 11 gerda de vries
15-03-2023

Stim hjoed op FNP'ers út De Fryske Marren

Hjoed, woansdei 15 maart, kin der stimd wurde foar de Provinsjale Steaten en it Wetterskip Fryslân. Fansels kin der ek stimd wurde op kandidaten út ús gemeente De Fryske Marren. ...

FNP Fryslan Gerda de v
19-01-2023

FNP De Fryske Marren smyt de boustiennen op de grûn yn algemiene beskôgingen 2023

Woansdei 18 jannewaris wiene de Algemiene Beskôgingen yn de gemeenteried fan De Fryske Marren. De Algemiene Beskôgingen fine gewoanwei alle jierren plak yn ús gemeenteried. Hjirby wurde de plannen foar it kommende jier bepraat. It ...

FNP Fryslan Keunstwurk drolshagen 40 jier
26-10-2022

Ferpleats keunstwurk Drolshagen nei Drolshagenplein

Yn de riedsgearkomste fan woansdei 26 oktober hat de FNP fraksje yn persoan fan Gerda de Vries it kolleezje fan B&W frege om it keunstwurk 'Stedenband Drolshagen 40 jaar' te ferpleatsen. Dit keunstwurk stiet op dit stuit binnen de hekken oan de a ...

FNP Fryslan Koalysje-akk
09-07-2022

FNP, CDA, PvdA en GroenLinks presintearje koälysje-akkoart 2022-2026

Fol betrouwen presintearje de fjouwer koälysjepartijen it koälysje-akkoart ‘Fûnemint foar moarn’ foar de perioade 2022–2026. Mei dit akkoart ferwachtsje de partijen in stevich fûnemint del te lizzen foar de kom ...

FNP Fryslan FNP tige tank
21-03-2022

Utslach gemeenteriedsferkiezings 2022 bekend

De útslach fan de gemeenteriedsferkiezings fan gemeente De Fryske Marren op 14, 15 en 16 maart is bekend. FNP De Fryske Marren is de grutste partij wurden mei grutte tank oan alle stimmers. ...

FNP Fryslan Ledegearkomste program en list
06-12-2021

Gerda de Vries wer listlûker FNP De Fryske Marren

De FNP yn De Fryske Marren hat Gerda de Vries-Suierveld as listlûker keazen. ...

FNP Fryslan De stuit de jouwer
05-11-2021

It Brûsplak komt der, mar wêr en hoe?

Yn de riedsgearkomste fan 27 oktober hat de FNP, mei út namme fan hast alle oare fraksjes it ûnderwerp “It Brûsplak op de Jouwer”, fan de wurklist helle. Dat wie noch net ree foar beslútfoarming. De Ried koe net ...

FNP Fryslan Omkromtedejouwer
06-06-2021

FNP De Fryske Marren: “Sil it paad Omkromte no einliks iepen gean foar kuierders”?

De FNP fynt dat it no tiid wurdt dat de Omkromte wer frij tagonklik wurdt. Ek de kommisje Beswier en Berop fan de provinsje hat konkludearre dat de Omkromte iepenbier is. Derom stelt de fraksje fragen oan it Kolleezje fan B&W. De fraksje freget i ...

FNP Fryslan Lemmer emmakade foto rens hooyenga
10-03-2021

FNP wol bedriuwen romte jaan

Yn de riedsgearkomste fan 3 maart hat de FNP tegearre mei de VVD in moasje yntsjinne om ek yn 2021 romhertich om te gean mei de plannen fan de rekreaasje-ûndernimmers en de detailhannel. ...

FNP Fryslan Azc 2
08-03-2021

Ferlinging fergunning AZC Balk mei 2 jier

It COA hat in fersyk by de gemeente dellein om de fergunning fan it AZC yn Balk mei twa jier te ferlingen. It kolleezje stelde de ried foar om earst it draachflak te hifkjen foar it iepenhâlden fan it AZC yn Balk. De FNP fraksje hat op dizze fr ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer