NIJS

Tag: Thus yn Fryslan


FNP Fryslan Img 20230627 190204 538
27-06-2023

Wat is der bard mei de wentebou nei de ferkiezings 2022? FNP DFM jout in oersjoch

Yn de kampanje fan de ferkiezings fan 2022 hat de FNP harren mei klam ynset foar de wentebou yn de Fryske Marren. Mei de gjalp “Wenje wêr’t wy wenje wolle” en it lansearjen fan it “Oanfalsplan Wenjen” hat de FNP F ...

FNP Fryslan Ps 11 gerda de vries
15-03-2023

Stim hjoed op FNP'ers út De Fryske Marren

Hjoed, woansdei 15 maart, kin der stimd wurde foar de Provinsjale Steaten en it Wetterskip Fryslân. Fansels kin der ek stimd wurde op kandidaten út ús gemeente De Fryske Marren. ...

FNP Fryslan Kringloop k
25-02-2023

De Kuubskist hat goed spul foar elke beurs

Deistich krijt it Lemster Ecologisch Kringloopcentrum ‘De Kuubskist’ fan André en Alie Spoelstra wol in bus mei spul binnen út de hiele provinsje. Fan hânmakke kano’s en kasten oant kopkes, boeken en skilderijen. ...

FNP Fryslan Ste
18-01-2023

Eksperimint oer wenfyzje is slagge

Moandei lei wethâlder Chris van Hes de gemeenteried de ‘Startnotitie Woonvisie DFM’ foar yn in saneamd Konsulterend Petear. In eksperimint, in nije oanpak fan de grutte problemen fan dizze tiid. Foardat it kolleezje begjint mei in & ...

FNP Fryslan Vaarhuispuntnl1
08-02-2022

FNP De Fryske Marren mei "Vaarhuis" de gemeente troch

De kommende wiken besiket de Fryske Nasjonale Partij yn de gemeente DFM har kiezers ûnder oare mei in farjende wente. ...

FNP Fryslan Sanwinning keard dus de flage &uacu
23-12-2020

Sânwinning terjochte keard, FNP út de skroeven

FNP De Fryske Marren is út de skroeven mei de útspraak fan de Raad van State; der giet in streek troch de sânwinning yn de Iselmar! ...

FNP Fryslan Skoalle terkaple
19-07-2020

Ek de skoalle yn Terkaple slút

Nei 112 jier ûnderwiis ferdwynt per 1 augustus oansteande de skoalle út Terkaple. Hoewol de skoalle formeel net slút (mar trochgiet op de lokaasje yn Terherne), fielt de FNP mei it doarp mei. Lykas op guon oare doarpen yn ú ...

FNP Fryslan Balk dubbelstraat
28-02-2020

Nije bestimming foar garaazje oan de Dubbelstrjitte yn Balk

De ried is der
wiis mei dat der apparteminten komme sille yn it sintrum fan Balk. In moaie
ynfolling foar in moai en prominint plak. Mar de ried wol ek dat der opnij nei
de plannen sjoen wurdt. Dat die bliken yn de riedsgearkomste fan woansd ...

FNP Fryslan 5g
21-01-2020

Maatskiplik debat en ûnôfhinklik ûndersyk nedich oer 5G

Yn de gemeenteriedsgearkomste fan 22 jannewaris 2020 sil de FNP in moasje yntsjinje wêryn it Kolleezje fersocht wurdt om lanlik oan te trunen op in breed maatskiplik debat en in ûnôfhinklik wittenskiplik ûndersyk oer de gefolg ...

FNP Fryslan
16-10-2019

FNP is kritysk oer liening foar Sybrandy’s

Woansdeitejûn 16 oktober wie der foar de gemeenteried fan De Fryske Marren in ekstra riedsgearkomste belein. Oanlieding dêrta wie it foarnimmen fan it Kolleezje fan Boargemaster & Wethâlders om €450.000 te lienen oan û ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer