NIJS

Tag: Wenje yn Fryslan


FNP Fryslan 20211108 21 59 35FNP-wenjen yn Fryslân folder
11-10-2021

FNP komt mei oanfalsplan wenjen!

Wenjen yn Fryslân, in serieus probleem. ...

FNP Fryslan Bolletylt foto rivm h schreuder1
07-07-2021

Beantwurding B&W op fragen FNP DFM oer bolleteelt

De fraksje fan de FNP hat in reaksje krigen fanút it kolleezje fan B&W op de fragen dy't steld wienen oer de (ferkenner by de) bolleteelt yn Gaasterlân. ...

FNP Fryslan Bolletylt foto rivm h schreuder2
15-06-2021

Fragen FNP DFM oer ferkenner bolleteelt

It brûken fan gewas-beskermingsmiddels rûnom doarp en stêd yn De Fryske Marren; hjiroer ha ynwenners noed en soarch foar har sûnens en lânskip. ...

FNP Fryslan 022
25-03-2021

FNP DFM lit har ynformearje oer tydlike (hier)wentebou

In delegaasje fan FNP de Fryske Marren hat yn ús buorgemeente it Hearrenfean op moandei 22 maart in koroanafeilige wurkbesite brocht oan it bedriuw Kleine Woningen. ...

FNP Fryslan FNP de Fryske Marren freget nei stevenshoek langwar maaie 20202
15-06-2020

Antwurden op FNP-fragen Stevenshoek Langwar

Koartlyn ha wy as FNP-fraksje fragen steld oan it kolleezje oer de Stevenshoek yn Langwar. Hjirûnder de antwurden dy't wy ûntfongen hawwe. ...

FNP Fryslan FNP de Fryske Marren freget nei stevenshoek langwar maaie 2020
27-05-2020

Fragen FNP oer appartemintenkompleks Stevenshoek Langwar

De FNP-fraksje fan De Fryske Marren hat fragen steld oan it kolleezje oer it sintrum fan Langwar. ...

FNP Fryslan Balk dubbelstraat
28-02-2020

Nije bestimming foar garaazje oan de Dubbelstrjitte yn Balk

De ried is der
wiis mei dat der apparteminten komme sille yn it sintrum fan Balk. In moaie
ynfolling foar in moai en prominint plak. Mar de ried wol ek dat der opnij nei
de plannen sjoen wurdt. Dat die bliken yn de riedsgearkomste fan woansd ...

FNP Fryslan Okseljoure
02-08-2018

FNP DFM priisfraach ynfolling oksel fan 'e Jouwer

Yn maart dit jier hat de FNP fan de Fryske Marren in priisfraach betocht oer
de takomstige ynfolling fan it âlde A7 trajekt en it oangrinzend lân wat der
leit. ...

2021 FNP Fryslân - Disclaimer