24-03-2017 - Fragen oan Kolleezje oer prestaasje-ôfspraken foar wenningen jongerein
19-02-2017 - Fragen oan it kolleezje oer nijbou stâlen en weinloads oan de Delbuursterwei yn Sondel
15-02-2017 - Iepen fraksjejûn FNP yn Eastersee: 20 febrewaris
13-02-2017 - Feilige fytsoerstekken N359 Gaasterlân
21-01-2017 - Ynstjoerd stik LC: "it Frysk - klear mei it stinnen"
27-05-2015 - FNP kiest foar opromjen Campus Wyldemerk
12-03-2015 - FNP: Fakûnderwiis Moadefakskoalle Bakhuzen fertsjinnet stipe
20-01-2015 - Iepening obs It Swannestee Langwar
21-11-2014 - FNP wol gjin ûndersyk nei oanbou gemeentehûs yn park Heremastate
29-10-2014 - FNP komt mei amendemint foar keunstsinnige foarming en naaiskoalle
25-10-2014 - FNP foar in rommere iepening fan doarpshûzen
25-10-2014 - FNP'er Hendrik Boonstra nimt ôfskie fan de ried
24-10-2014 - Stimferklearing oangeande it Frysk yn gemeentlike kommunikaasje
25-09-2014 - Stevenshoek yn Langwar
08-07-2014 - In gearfetting fan de ried fan 25 juny
10-06-2014 - FNP bliid mei ferbod op gebrûk fan Metam Natrium by de leeljeteelt
25-05-2014 - Kolleezjeprogram 2014-2018 presintearre
07-01-2014 - Koalysje akkoard 2014-2018: 'In dynamyske en fitale mienskip'
17-11-2013 - FNP bliid mei súkses gemeenteriedsferkiezings
17-11-2013 - Tige tank foar jo stim!
08-11-2013 - Politisy Plysje FNP: Minder Den Haach Mear Fryslân! #mdhmf
07-11-2013 - De nije gemeente troch!
03-11-2013 - FNP De Fryske Marren heist it seil yn Terherne
29-10-2013 - Samsom: 'FNP grutte konkurrint foar Haachske partijen'
16-10-2013 - Rie moat har soms dochs bemoeie mei lantearnepeallen
27-09-2013 - De Fryske Marren skalygasfrij
24-09-2013 - In oplossing foar bagger Sminkefeart (ynstjoerd stik LC)
26-07-2013 - Kar KNSB foar Icedôme klap yn it gesicht fan Fryslân
27-06-2013 - Wrakselje mei Broek Súd
05-03-2013 - Olrik Bouma keazen as sekretaris-generaal EFAy Brussel!
17-02-2013 - It 'oanbestedingssirkus' liedt ta moderne Brede Skoalle
18-01-2013 - FNP/GB: nije, brede fisy op rekreaasje en toerisme nedich
06-01-2013 - Hendrik Boonstra wint Sulveren Fyts by miljeuprizen FNP
05-01-2013 - Ultsje Hosper kandidaat foar foarsitterskip FNP
05-01-2013 - 'Mear foech en middels foar Fryslân!'

Aktuiel
2019 FNP Fryslân - Disclaimer