NIJS   29-10-2014


FNP komt mei amendemint foar keunstsinnige foarming en naaiskoalle

De FNP tsjinnet yn de gemeenteried fan 29 oktober in amendemint yn om de foarnommen besuniging fan € 250.000,- op subsydzjes foar keunstsinnige foarming foar it Toanhûs/KCGS en it beëinigjen fan de subsydzje oan de naaiskoalle yn Bakhúzen, struktureel te minderjen.

De FNP fynt dat yn de earste besunigingsronde ek al swier besunige is op keunstsinnige foarming en dizze sektor hjirmei ûnevenredich troffen wurdt. Dit liedt ta ferskraling en giet ten koste fan in stik kwaliteit yn ús gemeente. Ek sille grutte besunigings op kultureel ûnderwiis in ûnwinsklik neveneffekt ha. It lesjild giet omheech en dêr mei is keunstsinnige foarming net mear leechdrompelich.

Ek is de FNP fan miening dat de naaiskoalle yn Bakhúzen foar in grutte groep minsken (foaral froulju) yn dy regio in spesifike kâns jout op skoalling en ek kânsen op wurk. It beëinigjen fan de subsydzje sil it bestean fan de skoalle bedrige.

 

Derom wurdt yn it amindemint, dat mei yntsjinne wurdt troch VVD, PvdA en Grien Links, foar keunstsinnige foarming It Toanhûs/KCGS fan 2016 ôf struktureel in bedrach fan € 121.000,- beskikber makke en foar de naaiskoalle yn Bakhúzen fan 2016 ôf struktureel € 4.000,-.Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer