NIJS   02-07-2010


Chris van Hes: Ferklearring fan ôfstân

Op woansdei 30 juny haw ik, foar it each fan de boargemaster, offisjeel en formeel in fersyk dien om ôfstân te dwaan fan myn Nederlânske nasjonaliteit en derfoar yn it plak de Fryske oan te nimmen. Dit as Nederlânsk steatsboarger. De boargemaster hat dit fersyk ôfwiisd, om't er him oan de wet hâlde moat. Derom bliuwt it sa as it is. Yn dit stik lis ik út wat de ferklearring ynhâld, wat de konsekwinsjes binne en wat myn motyf is.

Op de leeftyd fan 14/15 jier begûn ik nijsgjirrich te wurden. Ik bin Fries en ik praat Frysk mar is der mear? Derom ha ik op ynternet omnoaskje. De Fryske skiednis kaam oan bar, de taal en fansels de emansipaasje fan it Frysk. Doe kaam ik út op in side (www.grutskopfryslan.eu) en dêr fûn ik in hiel nijsgjirrich stik: "Dossier Identiteit". Hjiryn waard de Ferklearring fan Ofstân útlein. Dit spruts my oan, en hat my oan it tinken set. Derom haw ik kontakt socht en is de proseduere starten. Doe’t ik 18 jier waard, haw ik in brief nei de boargemaster stjoerd, mei hjiryn de Ferklearring, myn motyf en in fersyk ta in gesprek. De boargemaster hat letter mei my kontakt opnaam en sadwaande koe ik 30 juny foar de boargemaster ferskine.
2010 06 30 Chris fryske nasjonaliteit boargemaster
Der is earder besocht om, fia de Ferklearring fan Ofstân, ôfstân te dwaan fan de Nederlânske nasjonaliteit en in Fryske oan te nimmen. In 1951 hat Doekele Brouwer in rjochtsaak wûn wêrtroch hy by de Keamer fan Keaphannel erkend wurde MOAST as "nationaliteit: Friesch, (Nederlands staatburger)". Okkerdeis hat Sjoerd Groenhof en ek Wolter Jetten it besocht, mar sûnder resultaat. Wol is Sjoerd noch nei De Haach ta stapt, mar dit hat neat opsmiten.

Der is in ûnderskied tusken Steatsboargerskip en nasjonaliteit. It steatsboargerskip stiet boppe de nasjonaliteit. Ik bin ynwenner fan it Keninkryk der Nederlannen en sadwaande bin ik Nederlânsk steatsboarger. Dit wol ik ek behâlde. Yn it steatsboargerskip binne de rjochten en de plichten fan de ynwenner fêst lein.
Nasjonaliteit betsjút de relaasje tusken in yndividu en in steat, kultuer of loyaliteit. Nasjonaliteit hat in twaledige betsjutting:
1. It besit fan it steatsboargerskip fan 1 as meardere lannen.
2. Op grûn fan komôf as ôfstamming behearrend ta in beskate etniciteit en/of naasje. Nasjonaliteit stiet hjir los fan it steatsboargerskip.


Foar my is nûmer 2 fan tapassing yn Fryslân. Om't ik út Fryske âlders, wêr de woartels fier fan werom gean, op Fryske grûn berne bin.

Yn Europa en Nederlân binne 10 jier lang amtners oan it stinnen west op in prachtich ferdrach. Dit ferdrach is ek ratifisearre troch de Nederlânske steat (offisjeel makke). Dermei seit Nederlân dat se harren hâlde sille oan de ôfspraken dy dêr yn stean. Dy ôfspraken binne ûnder oare beskerming fan it Frysk, it stimulearjen fan it Frysk, rigels omtrint it brûken fan it Frysk yn rjochtsealen, Frysk yn it ûnderwiis ensfh. No is it sa, dat op it stuit dy ôfspraken noch net yn wetten en offisjele dokuminten fêstlein binne (útsûndering dêr litten; lykas it ferdrach sels, de wet OKE ensfh.). Derom is it ferdrach net sichtber en kin it net brûkt wurde.

Yn de Ferklearring stiet dat ik op basis fan in 6-tal arguminten ôfstân dwaan wol fan myn Nederlânske nasjonaliteit en in Fryske oannimme wol. Dit as Nederlânsk steatsboarger. De boargemaster hat it fersyk ôfwiisd, om't it ferdrach net sichtber is, en sadwaande ek net yn de wet stiet.
It ôflizzen fan de Ferklearring hat foar my op dit stuit gjin inkele konsekwinsje. Ik bin en bliuw Nederlânsk steatsboarger mei in Nederlânske nasjonaliteit. Wêr dus de rjochten & de plichten by hearre (Ommers; ik haw it steatsboargerskip noch hieltyd).

No is it wachtsjen op in skriftlik andert fan de boargemaster. Hjirmei kin ik nei De Haach, mar ek "Europa yn". Ik sil alle middels brûke om myn doel te berikken, dus as ik nei it Europeesk Hof ta moat, dan gean ik dêr hinne.

Lit my, as lêst, noch efkes wat dúdlik meitsje: ik wol gjin ien de Fryske nasjonaliteit oplizze. Minsken dy't hjir berne wurde moatte as 16 of 18 jierrige, of wannear har ID-kaart ferrûn is sels beslisse kinne wat foar nasjonaliteit se hawwe wolle: Frysk of Nederlânsk. Ek foar minsken dy't ferhûzje nei Fryslân moat de kar iepen wêze. Nederlânsk as Frysk.

Foar my is de kar dúdlik: Frysk!

Der stiet in loyaliteitspetysje online, wêr't tekene wurde kin ast loyaal bist oan dit ferhaal (mei oare wurden; ast dizze aksje stipest): www.grutskopfryslan.eu

 

Sjoch de video fan Omrop Fryslân hjir: http://www.youtube.com/watch?v=3PTIqWcCUxU
Beharkje nei it Omrop Fryslân radiofragmint: http://www1.omropfryslan.nl/Player.aspx?t=a&fn=320e1902.WMA

 

Chris van Hes

 Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer