NIJS   28-09-2012


De skep yn de grûn foar Brede Skoalle De Jouwer

It sil heve, dit jier noch sil de skep yn de grûn foar de Brede Skoalle op de Jouwer. It giet om in hiele grutte ynvestearring, dy’t foar de kommende 40 jier foar in grut part fan de skoalgeande bern op de Jouwer bepalend wêze sil.
Net allinnich de iepenbiere Lyts Luchtenveldskoalle & Zuiderveldschool en de Prot. Kr. Dr. E.A. Borgerskoalle krije plak yn it gebou, mar ek SKIK kinderopvang, it Centrum voor de kunsten It Toanhûs en Miks Welzijn. It wurdt tagelyk ek in soart doarpshûs of wyk foarsjenning foar Suderfjild. Fandêr de namme Brede Skoalle, wat oanjout dat der ferskate aktiviteiten plak fine.


BredeSchool De diskusjes oangeande de Brede Skoalle hawwe dik acht jier yn beslach nommen. De FNP hat altyd aktyf oan de diskusje dielnommen. Ynfolling fan it begryp Brede Skoalle wie nammentlik nochal ûnderhevich oan ferskate moaden en somtiden ek oan de waan fan de dei. Sa wie der it idee om fysioterapy en ferskate saken fan sûnenssoarch dêr ûnder te bringen en it gebou ek tsjinst dwaan te litten foar opfang fan iensume minsken dy't dêr in hiele dei terjochte kinnen moasten.

 

De FNP hat altyd foarop steld, dat wy allinnich in Brede Skoalle woenen, wêrby't de link mei it ûnderwiis dúdlik oanjûn is. Alles net te grutskalich meitsje troch alderhande foarsjennings dy't krekt like goed op in oar plak barre kinne. Foar ús wie benammen it opnimmen fan it sintrum foar de keunsten, it Toanhûs, in wichtich punt. Dêrtroch garandearre jo, dat yn Skarsterlân en straks yn de nije gemeente ûnderwiis yn muzyk en oare kreative fakken op de basisskoallen op in heech nivo ynhâld jûn wurde kin. Jûns is der yn de lokalen plak foar wat âldere jeugd en/of folwoeksenen.

 

Op betelbere wize dielnimme oan kultuer of sport fynt de FNP wichtich

 

It wie spearpunt yn ús ferkiezingsprogramma, wêr't we oanjûn hawwe ús sterk te meitsjen foar in Brede Skoalle mei Toanhûs. Just yn in tiid fan krisis is it goed troch te gean mei ynvestearjen. Oars buorkje jo as mienskip efterút en kinne jo de krisis ferdjipje. Boubedriuwen hawwe honger nei wurk en de rinte is leech. Each hâlde foar de lange termyn en dus de takomst. De Lemmer en Sleat hawwe al in Brede Skoalle. Mei De Jouwer sit de nije gemeente aanst op trije brede skoallen.

 

# # #

 

De schep in de grond voor Brede School Joure

Dit jaar nog gaat de schep in de grond voor de Brede School in Joure. Het gaat om in hele grote investering voor de gemeente, die de komende veertig jaar voor een groot deel van de schoolgaande kinderen bepalend zal zijn. Niet alleen scholen (de openbare Lyts Luchtenveldschool & Zuiderveldschool en de Prot. Chr. Dr. E.A. Borgerschool) krijgen een plek in het gebouw, maar ook SKIK kinderopvang, het centrum voor de kunsten It Toanhûs en Miks Welzijn. De Brede School wordt tegelijkertijd een dorpshuis of wijkgebouw voor de Suderfjild. Daarom ook de naam Brede School, dat naam zegt al dat er meerdere activiteiten plaats vinden.

 

De discussies in aanloop naar de Brede School hebben goed acht jaar in beslag genomen. De FNP heeft altijd actief aan die discussie deelgenomen. De invulling van het begrip Brede School was namelijk nogal aan mode onderhevig en soms ook aan de waan van de dag. Op een gegeven ogenblik bestond het idee fysiotherapie en andere gezondheidszorg zaken daar ook onder te brengen en het gebouw in te zetten als opvangcentrum voor eenzame mensen.

 

Voor de FNP heeft altijd voorop gestaan dat we een Brede School willen, waarbij de link met het onderwijs het grootst is. En de plek niet te grootschalig maken door er allerhande voorzieningen in onder te brengen die evengoed ergens anders plaats kunnen vinden. Voor ons als FNP was het betrekken van het centrum voor de kunsten It Toanhûs bij de Brede School heel belangrijk. Daardoor wordt gegarandeerd dat in Skarsterlân en straks in de nieuwe gemeente De Friese Meren onderwijs in muziek en andere creatieve vakken op in goed niveau gegeven kan worden. 's Avonds is er plaats voor de wat oudere jeugd en/of volwassenen.

 

De FNP vindt het belangrijk dat deelname aan cultuur of sport betaalbaar is

 

Het was een speerpunt in ons verkiezingsprogramma, daarin hebben we aangegeven ons sterk te zullen maken voor een brede school met It Toanhûs. Juist in crisistijd is het goed om te investeren. Stilstand is achteruit gang en dan wordt de crisis juist verdiept. Bouwbedrijven hebben behoefte aan werk en de rente is laag. We moeten oog houden voor de lange termijn en dus de toekomst. In Lemmer en Sloten staat al een brede school. Met Joure er bij heeft de nieuwe gemeente straks drie brede scholen.

 

Dizze teksten stean ek yn ús lêtste nijsbrief fan septimber 2012
Ôfbylding: Skarsterlân.nlTags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer