NIJS   14-10-2011


Fúzjedatum definityf, ôfspraken proseduere Haskerdiken-Nijbrêge

Minister Donner fan BZK hat de fúzjegemeente 'De Friese Meren' (wurktitel) witte litten dat hy de fúzje fan de 3 gemeenten omearmet, mar fêsthâldt oan de fúzjedatum fan 1 jannewaris 2014, lyk mei de beëage opheffing fan de gemeente Boarnsterhim. De grinskorreksje rûn Haskerdiken-Nijbrêge sjocht hy as in apart trajekt. Dit is it resultaat fan it petear dat de stjoergroep fúzjegemeente De Friese Meren foarige wike woansdei 5 oktober yn De Haach hie op it Ministearje fan BZK.

Logo Fryske MarrenDe yn septimber troch Donner oankundige ynspraakmooglikheden rûnom de grinskorreksje fan Haskerdiken-Nijbrêge e.o. kinne allinne rjochte wêze op it gebiet dat by de grinskorreksje is belutsen. Bewenners fan de gemeente Skarsterlân, Gaasterlân-Sleat, Lemsterlân en it Hearrenfean kinne sjenswizen yntsjinje. Eventueel yntsjinne sjenswizen sille troch de fúzjegemeenten bondele wurde mar wurde ôfhannele troch it Ministearje. Der hoecht gjin nije beslútfoarming troch de gemeenterieden fan de belutsen gemeenten plak te finen. Troch dizze oanpak ûnstiet der gjin fierdere fertraging fan it fúzjeproses.

 

Hoewol't men it útstel nei 1 jannewaris 2014 spitich fynt, is de stjoergroep fan de 3 fúzjegemeenten al mei al tefreden oer it resultaat fan it petear. De stjoergroep bestiet út de portefúljehâlders Weryndieling fan de 3 gemeenten, te witten: Willem Hoornstra (foarsitter stjoergroep, boargemaster fan Gaasterlân-Sleat), Dick Stellingwerf (boargemaster fan Lemsterland) en Bé de Winter (wethâlder fan Skarsterlân).
De stjoergroep hâldt fêst oan de beëage datum fan 1 jannewaris 2013 foar de amtlike (organisatoaryske) fúzje, mar de bestjoerlike (politike) fúzje fynt no dus definityf plak op 1 jannewaris 2014. Der ûntstiet dan in gemeente yn it súdwesten fan Fryslân fan rom 50.000 ynwenners, mei as grutste plakken Balk, De Jouwer en De Lemmer. Ek it stêdsje Sleat falt binnen de nije gemeente, lykas it grutste part fan it Fryske Marrengebiet.Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer