NIJS   16-09-2006


Ut de Nijsbrief fan september 2006: Smellingerlân út Omrin stapt,.....

As Smellingerlân út Omrin stapt, is dat asosjaal tsjinoer oare Fryske gemeenten.
De Fryske gemeenten binne meiinoar oandielhâlders fan Omrin, it eardere Afvalsturing Friesland. Meiinoar sjogge se ta op it belied fan de direksje. Meiinoar beslute se oer grutte ynvestearringen lyk as hast 10 jier lyn foar de bou fan de skiedings-ynstallasjes (SBI).As Smellingerlân no ynienen út it Omrin-gehiel stappe wol dan kin dat oanmurken wurde as asosjaal gedrach.


Wat is goedkeaper?
Se kinne yn Alkmaar goedkeaper en hawwe har fia relaasjes mei partikuliere bedriuwen ferliede litten om op in oanbod fan Alkmaar yn te gean. Alkmaar hat krekt de oven útwreide foar 150.000 ton ôffal. Se kinne no wol wat ekstra ôffal brûke en hantearje de skerpste prizen yn Nederlân. Smellingerlân sil ek wol in hiel oantreklik oanbod krigen ha. Alkmaar hat gemeenten yn Noard Hollân as oandielhâlders en der binne hiele sterke fermoedens dat dy gemeenten mear betelje as wat Smellingerlân no oanbean is.

Is it Omrin systeem mei skieding djoerder?
Oaren wolle graach beweare dat Omrin mei syn noch frij nije skiedings-ynstallaasje op it ferkearde hynder wedde hat. Omrin hellet ûnder oaren noch sa'n 40% organyske stof út it rest-smoargens. Fia de fergistings-ynstallaasje wurdt dêr enerzjy út wûn. Yn Alkmaar giet dy 40% mei de oven yn. Waskje en fergiste is lykwols goedkeaper as ferbrânne. Boppedat kin de skiedings-ynstallaasje brûkt wurde om mear út it ôffal te heljen. Sa binne der plannen foar de plastyk drinkflessen. It metaal wurdt al skieden. Alkmaar ferbrânt dat mei, mar wat dan oerbliuwt fan de metalen is kwalitatyf folle minder. It lânlik belied giet út fan safolle mooglik skiede en wêrbrûke en dêr foldocht Omrin dus folle better oan.

Wêrom wol Omrin dan in ferbrâningsoven?
Omdat der op 't heden temin ferbrânings-kapasiteit is, binne de tariven oan de djoere kant. As Omrin sels in oven bout kinne se it foar eigen kostpriis ferbrâne en tagelyk it nijste systeem brûke. Mar der binne al in soad nijbouplannen yn Nederlân. As Smellingerlân it no goedkeaper kwyt kin, wêrom soe Omrin dat dan letter nét kinne? Alle reden dus om tige kritysk te bliuwen oer dy bouplannen fan Omrin.

Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer