NIJS   14-05-2006


Janke de Vries - EFA 1981-2006

Op 11, 12 en 13 maaie hat de Europeeske Frije Alliânsje (EFA) har 25 jierrich jubileum yn Brussel fierd. Mei in busfol FNP-ers (35 dielnimmers) is yn trije dagen in nijsgjirrich programma folge.
De jubileumgearkomste sette op 11 maaie útein mei in 'plechtige' sit yn de plenêre seal fan it Europeesk Parlemint te Brussel. www.e-f-a.org FNP-ers yn de plenêre seal fan Europeeske Parlemint.

 

Yn july 1981 waard de Europeeske Frije Alliânsje (EFA) mei troch de FNP oprjochte. De earste streekrjochte ferkiezing fan it Europeesk Parlemint wie in wichtige ympuls om op Europeesk nivo it Europa fan de Regio's te realisearjen. It biedwurd fan de EFA foar Europa wie en is 'Ienheid yn Ferskaat'.

Fan begjin ôf oan is de ynset foar kulturele, ekonomyske en politike selsbeskikking it belangrykste doel. Yn de rin fan de jierren fûnen hieltiid mear regionale partijen it paad nei de EFA. Troch it krewearjen fan EFA-Europarlemintsleden is der in protte berikt foar de eigen taal en kultuer, ûnder oaren yn it ûnderwiis en yn de media. Ek foar Fryslân is it "Europeesk Hânfêst foar Lytse Kultueren en Talen" fan grut belang. Der wurdt fûl fochten foar stipe út Brussel wei foar gebieten dy't troch de lidsteaten útknypt wurde. It wichtichste fynt de FNP dat ek de Fryske boargers op Europeesk nivo fertsjintwurdige wurde.

Nei jierren fan mei-inoar oparbeidzjen is de EFA groeid nei in gearwurkingsferbân fan 34 partijen yn Europa. Troch it tanimmende belang fan de Europeeske Uny fynt de FNP/EFA dat ek de ynfloed fan de boarger tanimme moat. Om soks te fersterkjen is it wichtich om as partij op Europeesk nivo meidwaan te kinnen. Dêrom is de EFA yn 2004 yn Barcelona omfoarme ta in Europeeske politike partij. De FNP is fan miening dat ek Fryske boargers by de Europeeske ferkiezings stimme kinne moatte op har eigen Fryske EFA-fertsjintwurdiger yn it Europeesk Parlemint. Ek moat har eigen fertsjintwurdiger yn it Komité fan de Regio's. Allinne op dy wize kinne Friezen harsels yn Europa fertsjinwurdige fiele.

Fierder hat de FNP delegaasje in besite brocht oan it Flaamsk Parlemint yn Brussel en is ûntfongen op it stedshûs fan Gent troch schepen (wethâlder) Caluwé fan Spirit.

It Flaamsk parlemint
Fjouwer en heal miljoen Flamingen hawwe 124 folksfertsjintwurdigers keazen yn it Flaams Parlemint. 118 folksfertsjintwurdigers út it Flaamske gewest en 6 út it haadstêdlike gewest Brussel.
Spirit (www.spirit.be) is de susterpartij fan de FNP, tegearre mei SP.a (Socialistische Partij anders) foarmje se in gearwurkingsferbân yn it parlemint.

De ferdieling fan de sitten:
32 Vlaams Belang
29 CD&V (Christen Democra- tisch en Vlaams)
25 SP.a en Spirit
25 Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD)
6 Groenen
6 N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie)
1 Union Francophone

 

Janke de Vries, Dunegea

 Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer