NIJS   11-09-2020


FNP tsjin lúkse fakânsjefilla’s oan de Sleattemer Mar

De FNP fraksje yn De Fryske Marren sil woansdei 16 septimber oankommend tsjin it riedsfoarstel ‘Vaststellen bestemmingsplan Balk – recreatiewoningen Lutsmond Noord’ stimme.

"Plan is safolste oanslach op de iepen romte" (Jan Volbeda)

It is de safolste oanslach op de iepen romte. Boppedat wurdt troch dizze ûntwikkeling weardefol en kânsryk greidefûgellân, wat tsjin it nije plan oan leit, bedrige. Ek de hjoeddeistige camping mei caravans, tinten en campers sil ferdwine fanwegen de nij te bouwen fakânsjewenningen. Foar minsken mei faaks in wat minder dikke beurs is aanst gjin plak mear by Balk, oan de mar.

De ûntwikkelder is ferplichte om it lân dat ferlern giet foar greidefûgels te kompensearjen troch it stoarten fan in ôfkeapsom yn it provinsjale greidefûgelfûns. Mar, seit fraksjefoarsitter Jan Volbeda (Aldegea), dêrmei ha de fûgels dy’t no yn dit gebiet sitte noch net in nij gaadlik plak.

Foar de FNP is it dúdlik. Us program is liedend foar ús. Dan witte de minsken yn Balk en dêr bûten wêr’t se oan ta binne, ek bûten de ferkiezingstiid om, sa seit ek fraksjelid Jeltsje Piersma (Nijemardum).

Planlokaasje Balk Lutsmond

 

Ofbylding: riedsstikken gem. De Fryske Marren - ûntwerp bestimmingsplanTags: Natuer en lanskip

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer