NIJS   06-06-2021


FNP De Fryske Marren: “Sil it paad Omkromte no einliks iepen gean foar kuierders”?

De FNP fynt dat it no tiid wurdt dat de Omkromte wer frij tagonklik wurdt. Ek de kommisje Beswier en Berop fan de provinsje hat konkludearre dat de Omkromte iepenbier is. Derom stelt de fraksje fragen oan it Kolleezje fan B&W. De fraksje freget it Kolleezje om earst yn elk gefal de stekken en oare barrikades fuort te heljen, sa dat it paad wer troch kuierders brûkt wurde kin.

"Sil it paad Omkromte no einliks iepen gean?" (Gerda de Vries)

Op 28 oktober 2020 hat de ried fan De Fryske Marren besletten dat de Omkromte iepenbier bliuwt. De FNP fraksje freget har ôf wat foar stappen de gemeente naam hat nei dat beslút. Fraksjelid Gerda de Vries: ‘Nei it beslút dat de singel Omkromte iepenbier is en bliuwt, is it stil bleaun. It is no mear as sân moanne lyn en noch stean der stekken foar it paad’. Neffens de fraksje kinne as earste de stekken en oare obstakels fuorthelle wurde. Dêrnei kinne de gemeente en de omwenners yn petear om de singel wer yn âlde gloarje werom te bringen.

 

It al dan net iepenbier wêzen fan de Omkromte is in langslepende kwestje. Yn novimber 2019 hat de ried ek alris besletten dat de Omkromte iepenbier is en ek bliuwt. Dit neidat de rjochtbank yn Grins en dêrnei ek de Raad van State har hjir oer útsprutsen hawwe en de iepenbierheid fan de singel befestigen. Neffens Gerda de Vries wurdt it no wol tiid dat de gemeente hanthavenet, en dizze kwestje ôfsletten wurde kin.

 

De fragen dy’t de FNP fraksje steld ha binne:
1. Welke aksjes hat de gemeente nommen nei it beslút fan de ried fan 28 oktober 2020 om de singel Omkromte wer iepenbier te stellen?
2. Hoe hat de gemeente ynhâld jûn oan it yn de ried fan 28 oktober 2020 troch de portefeuillehouder stelde: “yn oerlis mei belutsenen der út komme sûnder juridysk gedoe”?
3. Is it kolleezje it mei ús iens dat it no hast tiid wurdt dat der hanthavene wurde moat. De iepenbierens fan it paad wurdt no belemmere troch de omwennenden, moat der no net dúdlik makke wurde dat dit in oertreding is en dat der no hanthavene wurde moat, yn stee fan it paad ticht te hâlden?

 Tags: Natuer en lanskip, Polityk Bestjoer

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer