NIJS   15-03-2023


Stim hjoed op FNP'ers út De Fryske Marren

Hjoed, woansdei 15 maart, kin der stimd wurde foar de Provinsjale Steaten en it Wetterskip Fryslân. Fansels kin der ek stimd wurde op kandidaten út ús gemeente De Fryske Marren.

Jou it lânskip in stim!

It fjild kleuret blau mei read en ferliedt sa de kiezers om it lânskip in stim te jaan.
Twa stimmen foar de FNP: foar de Steaten en it Wetterskip.
Tank oan alle leden dy’t de ôfrûne wiken dwaande west ha mei posters en spandoeken.
Dat sil fertuten dwaan!

 

Hjoed kinne jo op de folgjende FNP kandidaten út De Fryske Marren stimme:

Wetterskip Fryslân

7. Jeltsje Piersma, Nijemardum

 

Provinsjale Steaten

As heechste op de list foar Provinsjale Steaten:

11. Gerda de Vries - Suierveld

De Jouwer
 
Yn it deistich libben wurksum by Dierenkliniek Joure. Ik bin in belutsen Jouster en stean mei beide fuotten yn de mienskip. Ik haw romme politike ûnderfining, myn wurkwize is: "mei-elkoar de skouders der ûnder."
 

Gerda de Vries 
 

 

Fierderop op de list ús folgjende kandidaten:

23. Jochum Meester, Sint-Jânsgea

 

27. Jan Volbeda, Aldegea (DFM)

 

32. Wouter Wouda, De Jouwer

 

39. Chris van Hes, De Jouwer

 Tags: Ferkiezings, Polityk Bestjoer, Polityk Den Haach, Thus yn Fryslan

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer