NIJS   27-10-2011


Sjouke Kuindersma, lid FNP-Skarsterlân, ferstoarn

Snein 23 oktober 2011 is tige hommels ferstoarn ús lid Sjouke Kuindersma. Sûnt jierren lid fan de FNP ôfdieling Skarsterlân.

Sjouke KuindersmaSjouke Kuindersma is hikke en tein op 'e Jouwer. In man dy't De Jouwer in gesicht jûn hat, jo kamen him altyd op 'syn' Midstrjitte tsjin. En mear as 50 jier yn 't spier mei allerhande aktiviteiten om De Jouwer op 'e kaart te setten; tink mar oan de Romantyske Merke. Mei it ferstjerren fan Sjouke ferlieze wy in belutsen lid, ferliest De Jouwer in markante ynwenner, mar boppenal ferliest Frou Kuindersma har maatsje en de bern en bernsbern harren heit en pake. Wy winskje de famylje in hiel soad sterkte ta yn de kommende swiere tiden.
 
Bestjoer en fraksje FNP-Skarsterlân

 

 

foto: Dick Verton

 Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer