NIJS   13-02-2017


Feilige fytsoerstekken N359 Gaasterlân

By Kippenburg en Rûgehuzen is ferlet fan feiliger fytsoerstekken yn de provinsjale dyk. It giet ek om it belang fan toeristysk fytsend Gaasterlân. Dat docht bliken út skriftlike fragen fan de FNP Steatefraksje oan Deputearre Steaten.

170213 N359 thf Rugehuzen

FNP wurdfierder Klaas Fokkinga wol witte oft Deputearre Steaten bekend is mei de lokale ideeën foar in feiliger N359 yn Gaasterlân. It pleit soe komme fan doarpsbelang Harich, stipe troch lûden út de gemeenteried fan De Fryske Marren. De FNP freget no om in oersjoch fan alle (hast-) ûngemakken op de krusingen tusken Koudum en De Lemmer. Fraach is oft Deputearre Steaten dan omwille fan de feiligens arguminten fine kinne foar de oanlis fan fytstunnels lykas by Koudum wol bard is.

 

Fokkinga freget fierder oft de oanpak fan de N359 troch Gaasterlân ynkoarten al yn de plenning fan de Provinsje stiet. Hy wol witte wat in fariant mei fytstunneltsjes kostje moat. Faak kiest de Provinsje tsjintwurdich foar de oanlis fan ovondes om it autoferkear ôf te remjen. ‘Binne der ek oare mooglikheden om de omwenners en rekreanten hjir yn 'e mjitte te kommen?', sa freget de wurdfierder.

 

Underoan de side kinne de fragen yn in PDF-dokumint delhelle wurde.   

 

Foto: Google Maps, artikel fia: FNP.frl)Downloads:
Skriftlike fragen FNP oer feilige fytsoerstekken n359 gaasterlân


Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer