02-11-2018 - Ald Jouster foardroegen as nije FNP wethâlder
Mei grutskens dielt de FNP hjoed mei dat de hear Durk Stoker harren nije kandidaat wethâlder wurden is. De FNP wie op syk nei in nije wethâlderskandidaat omdat in pear wike lyn ien fan ús wethâlders, Johannes van der Pal, oanjûn hat om stopje te wollen.

02-08-2018 - FNP DFM priisfraach ynfolling oksel fan 'e Jouwer
Yn maart dit jier hat de FNP fan de Fryske Marren in priisfraach betocht oer
de takomstige ynfolling fan it âlde A7 trajekt en it oangrinzend lân wat der
leit.

2019 FNP Fryslân - Disclaimer