Programma 2018

De FNP zet zich, als zelfstandige politieke partij, in voor alle inwoners van onze mooie gemeente De Fryske Marren. De FNP is geen filiaal van een landelijke partij. Wij kunnen dus in alle vrijheid opkomen voor de belangen van De Fryske Marren.
De FNP is evengoed wel vertegenwoordigd in Den Haag door samenwerking met andere partijen in de OSF (Onafhankelijke Senaatsfractie), die een zetel heeft in de Eerste Kamer. Verder werkt de FNP in de EFA (European Free Alliance) samen met andere regionale partijen in Europa. Het belangrijkste is dat de FNP uitgaat van eigen kracht van Fryslân en De Fryske Marren.
Onze gemeente is een toegang van Fryslân, zowel over de weg als het water. Een deel van de gemeente is Nationaal Landschap en aangewezen als Natura 2000 gebied (een Europees Netwerk van natuurgebieden) met belangrijke flora en fauna om te beschermen, er van te genieten en te gebruiken. Dat geeft kansen.
De FNP wil strijden voor het behoud van natuur, open ruimte, cultuur en een levende gemeenschap. De economie trekt aan en de meeste mensen kunnen er van profiteren, maar dat geldt nog niet voor iedereen. Daar heeft de FNP oog voor en streeft naar betere tijden, ook voor hen die achterblijven.
We worden steeds ouder en het aantal geboorten neemt af. Wij willen niet krampachtig proberen de krimp te keren, maar er creatief mee omgaan en leren van anderen.


De 7 kernwaarden van de FNP

 

Democratie: De FNP vindt dat de macht over de overheid aan het volk toebehoort. Mensen moeten zoveel mogelijk worden betrokken bij het openbaar bestuur.

 

Federalisme: De FNP staat voor een staatsinrichting die mensen en lokale gemeenschappen de bevoegdheden en de middelen geeft om de eigen omgeving zoveel mogelijk zelf gestalte te geven. De FNP wil meer bevoegdheid voor de provincie, een sterker provinciaal bestuur en daarmee een sterker Fryslân.

 

Internationalisme: De FNP zoekt naar wat mensen bindt en beschouwt de wereld als een federatie van gemeenschappen. Mensenrechten en respect voor andere culturen en levensovertuigingen staan daarbij centraal.

 

Taal en cultuur: Taal en cultuur dragen sterk bij aan de identiteit en daarmee aan het welzijn van mensen. De FNP wil de Friese identiteit versterken en zet zich daarom in voor de Friese taal en cultuur. De FNP maakt zich sterk voor een Fryslân, waar ook andere talen en culturen gerespecteerd, gepraktiseerd en gewaardeerd worden, zoals het Bildts en het Stellingwerfs.

 

Ondernemingszin: De FNP wil eigen initiatief, creativiteit, verantwoordelijkheid en ondernemingszin de ruimte geven, zodat mensen en gemeenschappen in staat zijn zich optimaal te ontwikkelen.

 

Solidariteit: De FNP is een gemeenschapspartij. Voor het behoud van de solidariteit moet begrip en respect van beide kanten tussen arm en rijk, jong en oud, gezond en ziek worden behouden en versterkt, zodat niemand aan de kant komt te staan.

  

Duurzaamheid: De FNP wil een duurzame wereld nalaten aan de komende generaties. In plaats van potverteren zoekt de FNP naar economische vormen van bestaan die een beter evenwicht garanderen tussen consumeren en conserveren. 

 

Algemeen

 

De gemeente De Fryske Marren is nu vier jaar oud. Verdere schaalvergroting is niet aan de orde, wat de FNP betreft. De kracht van een gemeente hangt niet af de grootte, maar van de kwaliteit van het bestuur en de ambtenaren. Gezien de schaal van de gemeente vraagt de communicatie tussen de gemeente en haar burgers alle aandacht. FNP wil zich sterk maken voor een nog betere communicatie. Thema- avonden als politieke bewustwording, ‘Gast van de Raad', bezoeken aan de stad, dorpen en wijken kunnen helpen om de lokale democratie te versterken en de burgers meer bij de politiek te betrekken. 

 

Een kwalitatief goede gemeente heeft een ambtelijk apparaat nodig, dat goed toegerust is voor haar taken. Daar horen verjonging, flexibiliteit en een heel leven lang leren bij. 

 • De service punten en milieustraten in Balk en Lemmer blijven bestaan 

 

Ruimtelijke Ordening, het landschap en de open ruimte 

 

De FNP staat voor hoge kwaliteit van de ruimte. De kenmerkende openheid willen wij behouden, net zoals het glooiende landschap en de bossen. Wij moeten zuinig zijn op de landschappelijke diversiteit door er op een verantwoorde manier mee om te gaan. Daarom wil de FNP niet meer woningen en industrie in het buitengebied.  Uit onderzoek naar bedrijventerreinen blijkt dat er genoeg ruimte beschikbaar is in de provincie. Er is geen behoefte aan kwantiteit, maar wel aan meer kwaliteit. De FNP gaat daarom voor het opknappen van verouderde bedrijven terreinen.

 

Natuur en Milieu

De FNP steunt initiatieven om meer biodiversiteit te realiseren, bijvoorbeeld door bloemenlinten en bijen weilanden aan te leggen en te zorgen voor vele soorten bomen en planten. De landbouw speelt hier een belangrijke rol in. Het ingezette beleid met ecologisch beheer en verschraling van de bermen vinden wij een goede ontwikkeling   


Licht in het buitengebied

Duisternis is een kernwaarde voor een kwalitatief goede leefomgeving. Overlast door uitstraling van bedrijfsgebouwen, reclameborden, stallen en straatverlichting moet voorkomen worden. De FNP wil graag een lichtbeleidsplan laten maken. De FNP wil dat de gemeente haar actief inzet om de lichtoverlast van de windmolens in het IJsselmeer en de Noordoostpolder te beperken.   Het Hotelplan aan de Langweerder Wielen/A7 is nog altijd niet ontwikkeld. Als dit bestemmingsplan opnieuw vastgesteld wordt dan vindt de FNP dat deze plannen geschrapt moeten worden. Laat dit onbebouwde gebied maar open.  

 

Aandachtspunten:

Foto 1
 • Het open landschap behouden
 • Verouderde bedrijfsterreinen opknappen
 • Aanleg van bloemenlinten en bijenweilanden
 • Lichtbeleidsplan opstellen om overlast van verlichting te beperken 

 

Milieu, duurzaamheid en energie   

  

Volgens de FNP moeten we inzetten op een circulaire economie. Met grondstoffen die zo lang mogelijk in omloop blijven en producten die hergebruikt kunnen worden voor nieuwe producten. De gemeente kan hier het goede voorbeeld geven door circulair geproduceerde producten in te kopen. Verder onderzoekt de gemeente wat er nog meer in haar vermogen ligt om een beweging op gang te brengen om te komen tot ‘een economie van het gezonde verstand'. 

Onderdeel van de circulaire economie is duurzaamheid. Duurzaamheid is een zaak van ons allemaal: inwoners, gemeente, organisaties en bedrijven. Milieu- en energiebewust handelen is de vanzelfsprekende norm. De gemeente stimuleert duurzaam handelen en het gebruik van alternatieve vormen van energie. De FNP wil geen leges heffen op energieneutraal (ver)bouwen. 

Door besparende maatregelen te treffen is nog een hoop winst te boeken. Dat is goed voor het milieu, voor de beurs en ook voor de werkgelegenheid. De FNP wil daarom het energieproject ‘Tûk Wenjen' doorzetten en verder uitbouwen. Dorpen en energiecoöperaties wil ze steunen bij het opzetten van alternatieve/decentrale energieopwekking.

Daarnaast zijn er ook andere vormen die benut kunnen worden, bijvoorbeeld aardwarmte of geothermie. Volgens ons past gas- en/of schaliegaswinning hier niet bij. De FNP ondersteunt het beleid van gemeente aangaande gaswinning van harte.  

 

Duurzaamheid gaat verder. Het gaat onder andere ook om het zuinig gebruiken van het beschikbare en gezonde water. We willen daarom bevorderen dat regenwater, daar waar het kan, gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor het doorspoelen van toiletten. Dit ook onderbrengen bij ‘Tûk Wenjen'.

 

De FNP wil niet meer grote windmolens in de gemeente, dan liever investeren in de grote parken op zee. De daken van gebouwen moeten zo veel mogelijk gebruikt worden om zonne-energie op te vangen. Dorpen en/of energiecoöperaties kunnen hier in participeren. Bijkomend voordeel is dat de asbestdaken gesaneerd worden. Met de dorpen en de energiecoöperaties kan ook bekeken worden of er kleine zonneparken aangelegd kunnen worden, passend bij aard en schaal van de dorpen en stad. Grote commerciële parken brengen naar onze mening het landschap teveel schade toe, bovendien nemen ze landbouwgrond in beslag.  

 

Wat de FNP betreft gaat de gemeentelijke organisatie in de komende raadsperiode helemaal over op duurzame energie. De gemeente composteert haar eigen groenafval en gebruikt dat op eigen grond. Ook particulieren worden gestimuleerd om te composteren.  

 

Laagvliegroutes van vliegveld Lelystad

Ons gebied mag niet de dupe worden van geluidsoverlast. Wij zien zeker kansen voor het vliegveld, (werkgelegenheid), maar vinden dat de nieuwe verdeling van het luchtruim eerst en zo snel mogelijk plaats moet vinden. Vliegtuigen kunnen dan, bij het opstijgen eerder en bij het dalen langer, hoger vliegen. 

 

Aandachtspunten:

Foto 2
 • Geen leges bij het duurzaam (ver)bouwen
 • Circulaire economie stimuleren: over 4 jaar 15 % circulair inkopen
 • Actie voor het verhogen van de laagvlieg routes van Lelystad
 • De geboorteboom weer invoeren 

 

Zorg en Welzijn: het sociale domein 

 

Het sociale domein is voor Friezen van oudsher het dorp. Dat wil zeggen een omgeving waar mensen zich thuis voelen, hun moedertaal spreken en elkaar een goede dag toewensen. Men loopt niet aan elkaar voorbij, men ziet naar elkaar om. Wij willen die dorpse omgangsvorm bewaren in onze stad en onze dorpen. Jong en oud vindt er zijn draai en doet mee. De FNP steunt daarom de cultuur en de sport. Een gezond gemeenschapsleven is de basis voor een gezond leven van onze inwoners. 

 

Zijn er problemen dan moet er geholpen worden. Het komt dan aan op tijdige signalering en het inschakelen van de juiste hulp. Welke hulp te verkrijgen is, en bij wie, moet dan voor ieder goed te vinden zijn.  

 

De FNP wil daarom een z.g. ‘digitaal burgerportaal'. Thuis op de computer kunnen mensen dan zelf zaken uitzoeken en de regie nemen. (Of anders een regienemer aanwijzen en die machtigen.) 

 

Voor wie het ‘Burgerportaal' (via de computer) niet toegankelijk is moet er laagdrempelige toegang zijn tot persoonlijk contact.

De sociale wijkteams zijn daarvoor belangrijk. Deskundigen uit de zorg en welzijn werken er samen. Het is goed dat ook de huisarts daar structureel bij betrokken wordt.

 

Voor hulpverleners is het belangrijk dat er een digitaal dossier komt.(De hulpvrager zelf bepaalt wie er toegang toe heeft.) Zo weten hulpverleners van elkaar wat ze doen en werken ze niet langs elkaar heen.  

 

Aandachtspunten:

 • Een digitaal burgerportaal zodat men zelf zijn zaken kan regelen
 • Een digitaal dossier zodat hulpverleners goed kunnen samenwerken

 

Wonen 

  

De Fryske Marren is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen, dat moet ook zo blijven. Het woonklimaat moet op orde blijven door aandacht en zorg voor de openbare ruimte en het bereikbaar houden van alle voorzieningen.

 

Demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing hebben consequenties. Daar moet op ingespeeld worden, door woningbouwbeleid op maat, gevarieerd woningaanbod. Het langer zelfstandig thuis wonen kan beter preventief aan de orde komen. Dan zijn de problemen nog niet te groot. Met de woningbouwcorporaties wordt overleg gevoerd om hier zo goed en zo gauw als mogelijk op in te spelen.  

De FNP wil de jeugd steunen om een passende woning op een passende plek te realiseren. Dit kan bv door tijdelijke woningen toe te staan, dit in overleg met de woningcorporaties. Als er aanwijsbare vraag is naar woningbouw in de kleine kernen, moet dat mogelijk blijven. Bij schade aan de funderingen van woningen door de diepteontwatering moeten de belangen van onze inwoners goed geborgd zijn. De gemeente behartigt dit bij provincie en waterschap.    

Foto 3

 

Aandachtspunten:

 • Woningbouw in kleine dorpen niet op slot zetten
 • (Tijdelijke) woningen voor de jeugd 

 

Sport 

 

Beweging en sport zijn van groot belang voor jong en oud. Niet alleen als ontspanning, maar vooral voor de gezondheid. Bovendien verbindt het mensen en brengt het leven in de brouwerij. Het programma JOGG(jongeren op gezond gewicht) wil de FNP over de gehele gemeente uitrollen. Er voor zorgen dat de ‘beweegcoaches' meer bekendheid krijgen, dat alle sportverenigingen en scholen van de expertise gebruik kunnen maken om zoveel mogelijk kinderen en ouderen aan het sporten te krijgen. Sport moet laagdrempelig en betaalbaar zijn. Iedereen moet kunnen meedoen.  

 

Aandachtspunt:

 • Bewegen stimuleren bij jong en oud 

 

Onderwijs 

 

De kwaliteit van het onderwijs staat bij ons voorop. Goed onderwijs, bereikbaar en beschikbaar en voor iedereen. Krimp van het aantal leerlingen slaat aardig toe in De Fryske Marren. Minder scholen is het gevolg. De FNP roept schoolbesturen van openbaar of bijzonder onderwijs op om samen te werken, ten einde een goede spreiding van scholen in de gemeente in stand te houden. Het behoud van de school draagt bij aan de leefbaarheid van het dorp.

 

Voor de FNP is het vanzelfsprekend dat kinderen de kans krijgen om zich meertalig te ontwikkelen. Meestal horen die scholen waar bewust drietalig onderwijs, Nederlands, Fries en Engels, gegeven wordt kwalitatief tot de beste. De FNP streeft er na dat voor alle kinderen drietalig onderwijs bereikbaar is.

De meertalige ontwikkeling begint bij de peuterspeelzaal en gaat door tot aan de universiteit.

Foto 4

 

Aandachtspunt:

 • Drietalig onderwijs bereikbaar voor alle kinderen  

 

Taal en Cultuur  

 

Onze leefomgeving wordt voor een groot deel mede bepaald door taal en cultuur. Cultuur in de brede zin van het woord zorgt voor creativiteit en brengt mensen bij elkaar. Deelname moet dus laagdrempelig zijn. Met gemeenschapszin en subsidie kan dit doorgaan. Veel verenigingen maken gebruik van dorpshuizen of wijkcentra. Met elkaar dragen ze bij aan de leefbaarheid. De culturele activiteiten hebben ook een uitstraling naar de toeristen. Evenementen trekken veel volk. De FNP vindt dat de regels voor die culturele bijeenkomsten zo eenvoudig mogelijk moeten zijn.    In de Fryske Marren is het gebruik van het Fries nog regel. De gemeente gaat hier royaal mee om en gebruikt het Fries actief. Dat is een erkenning en doet recht aan het Fries als de tweede rijkstaal. Het beleid is geregeld in de nota ‘Frysk Taalbelied' en vastgelegd in het ‘Convenant Frysk'. Nieuwe inwoners krijgen, om hen actief in de twee taligheid te betrekken, een welkomstpakket met een Friese vlag en de mogelijkheid om gratis een cursus Fries te volgen bij de AFUK.  


Aandachtspunten:

 • Actief beleid voeren wat het gebruiken van het Fries betreft.
 • Nieuwe inwoners krijgen een Fries welkomstpakket.
 • Minder regels voor evenementen en gemakkelijker aan te vragen. 

 

Verkeer en vervoer  

 

De FNP is een voorstander van de aanleg van fietspaden, zodat de jeugd veilig op school kan komen. Dus zoveel mogelijk scheiding van zwaar verkeer en fietsers. Fietspaden zijn ook belangrijk voor recreanten.   

 

Als het Knooppunt Joure klaar is, wil de FNP de Tolhuisbrug afsluiten voor het doorgaand vrachtverkeer en daarmee het centrum van Joure veiliger en aantrekkelijker maken.  

 

Wat het aquaduct van de Skarsterrien betreft: De FNP zal niet na laten om bij iedere gelegenheid is pleiten voor dat aquaduct en te wijzen op de noodzaak er van.   

 

De N359, de rondweg van Lemmer, wordt momenteel opgewaardeerd. Mocht bij de evaluatie blijken dat er geen substantiële verbetering is, pleit de FNP opnieuw voor een aquaduct onder de Zeilroede.   

 

"Het rondje Dok" in Lemmer, zo enorm gewaardeerd door inwoners en toeristen, zou nog meer tot zijn recht komen als de Korte Streek zomers autovrij wordt.  

 

De FNP is voor een doelmatig openbaar vervoer op het platteland. Het bestaande niveau willen wij in ieder geval in stand houden. Bij onrendabele lijnen kiezen wij er voor verschillende vormen van vervoer bij elkaar te brengen. Wij denken hierbij aan belbussen, de WMO-vervoer, schoolvervoer. Lokale initiatieven verdienen steun. Op dit punt moet samenwerking gezocht worden met de provincie.  

 

De FNP vindt dat de recreatie en toerisme bij Terherne niet mag lijden onder de doorgaande vaarweg naar Heerenveen. Dat is nu wel het geval. Er moet dus gezocht worden naar een alternatieve route. Recreatie en toerisme is voor onze gemeente een belangrijke factor, zeker bij Terherne.  

Foto 5

 

Aandachtspunten:

 • Aanleg nieuwe fietspaden voor schooljeugd en toeristen
 • De Korte Streek zomers autovrij
 • De Tolhuisbrug in Joure afsluiten voor doorgaand vrachtverkeer
 • Een veilige vaarroute bij Terherne 

 

Stads- en dorpsvernieuwing en Monumenten  

 

Stads- en dorpsvernieuwing zorgt er voor dat onze dorpen, stad en wijken bij de tijd blijven wat de inrichting aangaat. De FNP is van mening dat dit door moet gaan en wil dat de gemeente een lijst opstelt van die dorpen en wijken die in de komende jaren een opknapbeurt verdienen.    Rijksmonumenten worden goed beschermd door de Monumentenwet. Het beleid voor gemeentelijke monumenten verdient meer en betere aandacht. Een goed monumentenbeleid is ook goed voor de recreatie en het toerisme.   


Aandachtspunten:

 • Lijst maken van op te knappen dorpscentra
 • Beleid opstellen om gemeentelijke monumenten te behouden 

Economie  


Het MKB. Een grote economische kracht van onze gemeente is het MKB. Een groot pluspunt van dergelijke bedrijven is dat het verdiende geld voor een groot deel in de regio blijft. Dat is goed voor de gemeente en haar inwoners. Een gezond MKB kan leiden tot meer werkgelegenheid. De gemeente kan het MKB stimuleren door bij het uitbesteden van werk lokale of regionale ondernemers uit te nodigen. Als regels dit in de weg staan, dan zoeken naar creatieve (legale) oplossingen om het wel voor elkaar te krijgen. De gemeente, als partner, probeert de druk van regels zo veel mogelijk te beperken. De FNP streeft er naar om de kleine bedrijven te behouden voor de dorpen, door kleine uitbreidingen mogelijk te maken, passend bij aard en schaal van het dorp. Dat vraagt om maatwerk, omdat geen dorp gelijk is.  

 

Landbouw

Ook de landbouw is in onze gemeente een belangrijke economische activiteit. Boeren zorgen voor werk, voedsel en een leefbaar platteland. Agrariërs moeten de ruimte krijgen om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, met respect voor de omgeving en de natuur. De norm voor de FNP is grondgebonden, natuur inclusief en duurzaam. Kortom een landbouw die bijdraagt aan een gezonde bodem en (grond)water en biodiversiteit. De FNP verwacht van de gemeente een actieve, inspirerende en motiverende houding bij duurzame landbouw en verantwoord ondernemen.     De FNP vindt dat gewasbeschermingsmiddelen, zoals die bij verschillende vormen van akkerbouw gebruikt worden, niet mogen worden toegepast in de nabijheid van woningen of dorpen. Daarom tussen het akkerbouwperceel en woningen een bufferzone inrichten, waarin het verboden is bovenstaande middelen te gebruiken.   Het karakter van het platteland mag niet aangetast worden door de groter wordende bedrijven. Ze moeten, wat bijvoorbeeld kleur en erfbeplanting aangaat, in het landschap passen en er mag voor de omwonenden geen lichtoverlast ontstaan.   Vrijkomende boerderijen kunnen voor andere economische activiteiten gebruikt worden of een woonbestemming krijgen, zonder overlast voor omliggende actieve agrarische bedrijven en zonder dat het een aanslag is op het milieu en landschap.   Het lijkt er op dat er geen evenwicht bestaat tussen de OZB-heffing van boerenbedrijven en het MKB. De FNP wil dat onderzoeken en eventueel het verschil opheffen.  

Foto 6

 

Aandachtspunten:

 • Nieuwe en uitbreiding van boerderijen passend in het landschap
 • Natuur inclusieve landbouw is de norm voor de toekomst 

Recreatie en Toerisme  

 

Dat zijn belangrijke sectoren voor Fryslân, en zeker voor De Fryske Marren. Een sterke en innovatieve branche draagt bij aan de aantrekkingskracht, niet alleen voor de gasten, maar ook voor het bedrijfsleven en onze eigen inwoners.  

Er is behoefte aan meer kwaliteit om aan de wensen van de toerist tegemoet te komen. Stimulering van die kwaliteitsverbetering en faciliteiten voor de kleinschalige verblijfsrecreatie is van groot belang.

 

De FNP zet in op samenwerking tussen de recreatie- en toerismesector en bijvoorbeeld culturele instellingen om arrangementen te ontwikkelen.  

 

De diversiteit in landschap en de ruimte zijn kernwaarden van ons buitengebied. Een groot deel van onze gemeente ligt in het Nationaal Landschap Súdwest Fryslân. Daarom wil de FNP geen grootschalige recreatieparken.   

 

Van onderop worden er onder leiding van ‘aanjagers' allerhande plannen ontwikkeld om het Tjeukemeer toeristisch en recreatief meer te ontwikkelen, van ‘doorvaarmeer' naar ‘verblijfsmeer'. Voor de FNP is het behoud en de versterking van landschappelijke waarden een voorwaarde.  

 

Kerk- en jaagpaden die niet meer in gebruik zijn willen wij graag in ere herstellen, in samenwerking met de Marrekrite. Bij zulke paden en ook bestaande fiets- en wandelroutes informatieborden plaatsen, die wat vertellen over flora, fauna en de geschiedenis (eventueel met behulp van OR-codes). Op strategische locaties is het goed om oplaadpunten voor de elektrische fietsen aan te leggen.   

 

De FNP wil ook andere mogelijkheden onderzoeken, zoals bijvoorbeeld een kortere vaarroute voor sloepen van Balk naar de Fluessen.  

 

Marketing, gastvrijheid en de informatievoorziening moeten op peil zijn en blijven. Samenwerking met buurgemeente Súdwest-Fryslân gaat versnippering tegen en kan er op termijn voor zorgen dat de werkgelegenheid in de recreatie sector minimaal op peil blijft.  

 

De gemeente heeft nu meer dan voorheen een assisterende en stimulerende rol. Dat betekent actief in kansen meedenken. Dat vraagt een adequate opstelling van de ambtelijke dienst, het college en ook de van raad.  

 

Snel Internet - glasvezel

Het beschikbaar zijn van snel internet is tegenwoordig een nutsvoorziening. De gemeente stimuleert de aanleg van glasvezel. Het doel van de FNP is dat in De Fryske Marren uiterlijk in 2021 glasvezel voor een ieder beschikbaar is.   

Foto 7

 

Aandachtspunten:

 • Geen nieuwe recreatie parken in de open ruimte
 • Kerk- en jaagpaden in ere herstellen
 • Kortere vaarroute van de Fluessen naar Balk onderzoeken  

Financiën  

 

De gemeente voert een verantwoord, gezond en zuinig financieel beleid en probeert de lasten voor de burgers zo laag mogelijk te houden, zeker onder het Fries gemiddelde. De OZB zo min mogelijk verhogen. Het betalen van alle gemeentelijke lasten zou niet meer in acht maar in twaalf maanden betaald moeten worden. Dat maakt het gemakkelijker om rond te komen.  


Aandachtspunten:

 • Lokale lastendruk beperken
 • Bij gemeentelijke inkoop kansen geven aan het lokale en regionale bedrijfsleven of MKB 

De FNP is GRUTSK op De Fryske Marren! Jo ek? Stim FNP.

 

Groepsfoto FNP DFM 2018  

De eersten op de lijst zijn:  

1. Jan Volbeda (Oudega)                           7. Remboud van Iddekinge (Lemmer)

2. Gerda de Vries (Joure)                          8. Janke de Vries (Doniaga) 

3. Johannes van der Pal (Lemmer)         9. Wiebe Hoekstra (St. Johannesga)

4. Chris van Hes (Joure)                          10. Oppie Riedstra (Lemmer)

5. Jeltsje Piersma (Nijemirdum)               11. Auke Bijlsma (Terherne)

6. Jochum Meester (St. Johannesga)         34. Durk Durksz, Listtriuwer (Vegelinsoord)   

 

De Friestalige versie van het programma is te lezen door hier te klikken.

 

Volg ons ook op social media: @FNPdfm 

Twitter: www.twitter.com/fnpdfm

Facebook: www.facebook.com/fnpdfm

Instagram: www.instagram.com/fnpdfm Downloads:
FNP dfm programma nl 20182022.pdf


2021 FNP Fryslân - Disclaimer